Försäljnings- och serviceprogrammet gäller för elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2022.

Från hösten 2023 ska gymnasieskolans yrkesprogram ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Gäller för elever som påbörjade sin utbildning från och med 1 juli 2023.

GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Försäljnings- och serviceprogrammet

Examensmål

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handelsbranschen samt om försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, kommunikation och marknadsföring, kundservice samt affärsutveckling. Utbildningen ska vidare utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande och förbereda eleverna för karriärutveckling inom handelsbranschen.

Försäljning och service förutsätter kontakter och kommunikation mellan människor i olika sammanhang och genom olika kanaler. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta och kommunicera med människor i affärs- och medarbetarrelationer såväl inom landet som internationellt. Handel sker i allt större utsträckning på en global marknad. Utbildningen ska därför också ge möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda digital teknik för kommunikation, marknadsföring och försäljning på ett situations- och målgruppsanpassat sätt.

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet. Eleverna ska också få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande samt om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att agera på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll samt att ta ett eget ansvar och agera med omdöme. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga inriktningar. Programmet kan leda till arbete inom handelsbranschens olika yrkesområden, bl.a. med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service. Programmet kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Servicekunskap 1 100
Personlig försäljning 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Handel
Handel
KursPoäng
Praktisk marknadsföring 1 100
Affärsutveckling och ledarskap 100
Branschkunskap inom handel 100
Handel och hållbar utveckling 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet
KursPoäng
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Administration 2 100
Administration – specialisering 100
Personaladministration 100
Receptions- och konferensservice 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Affärskommunikation
Affärskommunikation
KursPoäng
Affärskommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
KursPoäng
Besöksnäringen 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorteknik 1b 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Marknadsföring 100
Redovisning 1 100
Redovisning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Servicekunskap 2 100
Personlig försäljning 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Hantering av varor och gods 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursPoäng
Grafisk kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Handel
Handel
KursPoäng
Praktisk marknadsföring 2 100
Handel – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hygienkunskap
Hygienkunskap
KursPoäng
Hygien 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursPoäng
Information och kommunikation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp 2 100
Logistik 1 100
Logistik 2 100
Transport och spedition 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
KursPoäng
Evenemang 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lager och terminal
Lager och terminal
KursPoäng
Plocklagerhantering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mat och butik
Mat och butik
KursPoäng
Mat och butik 1 100
Mat och butik 2 100
Mat och butik – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Retorik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Utställningsdesign
Utställningsdesign
KursPoäng
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Utställningsdesign 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100

Exempel på yrkesutgångar


GÄLLANDE VERSION

FSgy6_1