GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Flygteknikutbildningen

Examensmål

Mål för utbildningen

Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om flygtekniska konstruktioner och om betydelsen av höga krav på säkerhet och kvalitet. I detta ingår olika flygfarkosters funktion och konstruktion samt underhåll, felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar och deras komponenter. Eftersom flygtekniskt underhållsarbete präglas av höga krav på säkerhet och kvalitet är det också av stor betydelse att undvika mänskliga felhandlingar. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om samspelet mellan människa och maskin och om människans förutsättningar och begränsningar.

Kraven på dokumentation och eget ansvar är höga inom yrket. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utvärdera, kvalitetssäkra och dokumentera sitt arbete på det sätt yrket kräver.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur flygverksamheten påverkar miljön och förmåga att återvinna produkter enligt samhällets krav samt kunskaper om förutsättningarna för en ekologiskt hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja utrustning och metod för att utföra arbetet med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Kunskaper om olika datasystem krävs inom de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt som yrket kräver.

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer, med ett ordförråd som är relevant för yrket både på svenska och på engelska. Yrket är till sin karaktär både nationellt och internationellt och ställer höga krav på språkkunskaper och förståelse av andra kulturer. För att kunna kommunicera, möta och samarbeta med människor i skilda sammanhang ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Utvecklingen inom de yrken utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. För arbete inom de flygtekniska yrkena krävs certifieringar. Dessa utfärdas enligt internationella regler i enlighet med EASA:s (European Aviation Safety Agency) krav. Därför ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som certifierande myndigheter kräver.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge en inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Flygteknikutbildningen har två inriktningar.

Inriktningen flygplan ska ge kunskaper om service, underhåll och reparation av flygplan med gasturbinmotor eller av flygplan med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel flygmekaniker.

Inriktningen helikopter ska ge kunskaper om service, underhåll och reparation av helikoptrar med gasturbinmotor eller av helikoptrar med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel helikoptermekaniker.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Ellära och digitalteknik – flyg
Ellära och digitalteknik – flyg
KursPoäng
Ellära – flyg 100
Digitalteknik och flyginstrument 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1b1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Underhållsteknik – flyg
Underhållsteknik – flyg
KursPoäng
Flygunderhåll 200
Materiallära – flyg 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Yrkesteknik – flyg
Yrkesteknik – flyg
KursPoäng
Aerodynamik – flyg 100
Flyglagstiftning 50
Mänskliga faktorer 50

Inriktningar

Flygplan - 200p Studievägskod: FXFLY

Flygplansteknik
Flygplansteknik
KursPoäng
Flygplansteknik 200

Helikopter - 200p Studievägskod: FXHEL

Helikopterteknik
Helikopterteknik
KursPoäng
Helikopterteknik 200

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Flygplansteknik
Flygplansteknik
KursPoäng
Flygplansteknik 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1b2 50
Fysik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Gasturbinmotorer – flyg
Gasturbinmotorer – flyg
KursPoäng
Gasturbinmotorer 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Helikopterteknik
Helikopterteknik
KursPoäng
Helikopterteknik 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kolvmotorer – flyg
Kolvmotorer – flyg
KursPoäng
Kolvmotorer 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a2 50

Exempel på yrkesutgångar


GÄLLANDE VERSION

FXgy4_2