GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Hotell- och turismprogrammet

Examensmål

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor.

Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och resvägar. Därför ska utbildningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper. 

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi. Dessutom ska den bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt. Branschkunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som finns och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och framtida möjligheter, påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information samt informera andra både muntligt och skriftligt och med hjälp av olika medier. Eleverna ska också diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Programmet ska ge eleverna fördjupade kunskaper i service och bemötande samt förmåga att planera och genomföra olika typer av arrangemang. Programmet kan leda till arbete inom besöksnäringens olika yrkesområden. På hotell kan man till exempel arbeta inom reception, konferensverksamhet, våningsservice eller mässor och evenemang. Inom turism kan man till exempel arbeta med planering och genomförande av aktiviteter och upplevelser av olika slag, planering och försäljning av resor eller arbeta med turistinformation.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
KursPoäng
Besöksnäringen 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
KursPoäng
Konferens och evenemang 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Reception
Reception
KursPoäng
Logi 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
KursPoäng
Hållbar turism 100
Resmål och resvägar 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
KursPoäng
Administration 1 100
Personaladministration 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Affärskommunikation
Affärskommunikation
KursPoäng
Affärskommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
KursPoäng
Aktiviteter och upplevelser 100
Guide och reseledare 100
Turistbyråservice 100
Värdskap på resmålet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dryckeskunskap
Dryckeskunskap
KursPoäng
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Barteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Eventteknik
Eventteknik
KursPoäng
Eventteknik 100
Ljudproduktionsteknik 100
Ljus- och bildproduktionsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Personlig försäljning 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
KursPoäng
Konferens 1 100
Konferens 2 100
Konferens 3 100
Evenemang 100
Rums- och konferensbokning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturguidning
Naturguidning
KursPoäng
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Reception
Reception
KursPoäng
Reception 1 100
Reception 2 100
Reception 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
KursPoäng
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Serveringskunskap
Serveringskunskap
KursPoäng
Frukost och bufféservering 100
Servering 1 100
Arrangemang 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Retorik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Våningsservice
Våningsservice
KursPoäng
Våningsservice 1 100
Våningsservice 2 100
Våningsservice 3 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

Hotell- och turismprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.