GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 August 2017

Humanistiska programmet

Examensmål

Mål för programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Språk och text intar en särställning och en språklig medvetenhet ska prägla utbildningen. Därför ska utbildningen utveckla elevernas språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. Utbildningen ska ge eleverna redskap för att analysera och tolka olika typer av texter och talat språk på svenska och engelska inom programmets olika kunskapsområden.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om metoder för att formulera och besvara frågeställningar inom humaniora samt färdigheter i att urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i olika typer av källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina ställningstaganden. Utbildningen ska också ge eleverna färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för informationssökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information från olika typer av material med källkritisk medvetenhet.

Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för humaniora. Genom utbildningens betoning på människans tänkande och skapande ska eleverna ges möjlighet att reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar, samt att utveckla humanistisk bildning och kunskaper som är betydelsefulla inom andra områden. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att ur olika perspektiv beskriva och tolka mänskligt handlande liksom att sätta sig in i och belysa olika sätt att tänka och uttrycka sig.

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter och ta initiativ. Vidare ska utbildningen möjliggöra för eleverna att omsätta kunskaper i humaniora i handling genom möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment.

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt. Den ska även utveckla elevernas självständighet och ansvarstagande.

Inriktningar

Humanistiska programmet har två inriktningar.

Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det humanistiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt språk. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Kurser inom programgemensamma ämnet Moderna språk
Moderna språk
ÄmnePoäng

Moderna språk

200
Kurser inom programgemensamma ämnet Människans språk
Människans språk
KursPoäng
Människans språk 1 100

Inriktningar

Kultur - 400p Studievägskod: HUKUL

Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 2 50
Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100

Språk - 400p Studievägskod: HUSPR

Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur
KursPoäng
Latin – språk och kultur 1 100
Språk
Språk
ÄmnePoäng

Språk

300

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
KursPoäng
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1b 100
Bild 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bildteori
Bildteori
KursPoäng
Bildteori 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursPoäng
Estetisk kommunikation 1 100
Estetisk kommunikation 2 100
Estetisk kommunikation 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
KursPoäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Juridik
Juridik
KursPoäng
Rätten och samhället 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Klassisk grekiska – språk och kultur
Klassisk grekiska – språk och kultur
KursPoäng
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 100
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Film- och tv-kunskap 100
Konstarterna och samhället 50
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur
KursPoäng
Latin – språk och kultur 1 100
Latin – språk och kultur 2 100
Latin – språk och kultur 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursPoäng
Journalistik, reklam och information 1 100
Textkommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Modersmål
Modersmål
KursPoäng
Modersmål 1 100
Modersmål 2 100
Modersmål – aktiv tvåspråkighet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Människans språk
Människans språk
KursPoäng
Människans språk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
KursPoäng
Dramapedagogik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Internationella relationer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sociologi
Sociologi
KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Ungdomskulturer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Språk specialisering
Språk specialisering
KursPoäng
Språk specialisering – retorik 1a 50
Språk specialisering – retorik 1b 100
Språk specialisering – skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenskt teckenspråk för hörande
Svenskt teckenspråk för hörande
KursPoäng
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teater
Teater
KursPoäng
Dramatik och dramaturgi 100
Teaterteori 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
KursPoäng
Visuell kommunikation 100

HU001gy7_1