GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Industritekniska programmet

Examensmål

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen. Industriprocesserna är i hög grad automatiserade och digitaliserade. Utbildningen ska därför bidra till förståelse av den logik som styr processerna samt utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik.

Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om sammanhangen i produktionsleden och produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel samt om hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Inom området industriteknisk produktion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produktionsekonomi, resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Eleverna ska få kunskaper om betydelsen av att i sitt arbete följa regler och arbeta kvalitets- och säkerhetsmedvetet samt noggrant. Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns.

Industriell produktion förutsätter råvaror och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi.

Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala aspekter som företagsekonomi.

Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft att förändras. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till problemlösning och stimulera dem att upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta förändringar. Genom att reflektera kring erfarenheter och resultat ska eleverna utveckla förmågan att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla arbetet såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Samarbete med företag i regionen bidrar till utveckling av elevernas förståelse av företagandets villkor. Inom utbildningen ska eleverna också ges möjlighet att överväga eget företagande som alternativ till anställning.

Industriell produktion utförs i regel av människor i samverkan. Det är därför viktigt att eleverna i utbildningen utvecklar kommunikationsförmåga och förståelse av vad samverkan betyder för produktionen. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens, eftersom arbetsgrupper inom industrin ofta är heterogena. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att i grupp ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Industritekniska programmet har fyra inriktningar.

Inriktningen driftsäkerhet och underhåll ska ge kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.

Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.

Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Inriktningen svetsteknik ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Människan i industrin
Människan i industrin
KursPoäng
Människan i industrin 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100

Kurser inom inriktningarna

Driftsäkerhet och underhåll - 400p Studievägskod: INDRI

Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100

Processteknik - 400p Studievägskod: INPRO

Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100

Produkt och maskinteknik - 300p Studievägskod: INPRK

Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
KursPoäng
Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 1 100

Svetsteknik - 400p Studievägskod: INSVE

Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 1 100
Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Svets grund 100
Kälsvets 1 100
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag
KursPoäng
Tillverkningsunderlag 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Automatiserade system
Automatiserade system
KursPoäng
Allmän automationsteknik 100
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Form 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Bioteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk
KursPoäng
Marken och växternas biologi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursPoäng
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorteknik 1a 100
Datorteknik 1b 100
Dator- och nätverksteknik 100
Digital kommunikationsteknik 100
Industriell informationsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
KursPoäng
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Datorstyrd produktion 3 100
Datorstyrd produktion 4 100
Datorstyrd produktion 5 100
Datorstyrd produktion 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
KursPoäng
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Avhjälpande underhåll 1 100
Avhjälpande underhåll 2 100
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Underhåll – pumpteknik 100
Underhåll – transmissioner och uppriktning 100
Underhåll – vibrationsteknik 100
Underhåll – hydraulik 100
Underhåll – mekatronik 100
Underhåll – pneumatik 100
Underhåll – produktionsmekanik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektronik
Elektronik
KursPoäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Låg- och högfrekvenskretsar 100
Mikrodatortillämpningar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektronikproduktion
Elektronikproduktion
KursPoäng
Elektronikproduktionsteknik 100
Provning och kontrollarbete 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elektromekanik 100
Elkraftteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elementmontering
Elementmontering
KursPoäng
Elementmontering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ellära
Ellära
KursPoäng
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Praktisk ellära 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 1 100
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Fordonsteknik – introduktion 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fotografisk bild
Fotografisk bild
KursPoäng
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1a 150
Fysik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursPoäng
Grafisk illustration 100
Grafisk illustration i pixelgrafik 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100
Original, reproduktion och prepress 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk produktion
Grafisk produktion
KursPoäng
Grafisk produktion 1 100
Grafisk produktion 2 100
Grafisk produktion 3 100
Grafisk produktion 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Husbyggnad
Husbyggnad
KursPoäng
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hygienkunskap
Hygienkunskap
KursPoäng
Hygien 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Ergonomi 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Miljö- och energikunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industriautomation
Industriautomation
KursPoäng
Industriautomation 100
Robotteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industriteknisk fördjupning
Industriteknisk fördjupning
KursPoäng
Industriteknisk fördjupning 1 50
Industriteknisk fördjupning 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursPoäng
Industritekniska processer 2 100
Industritekniska processer 3 100
Industritekniska processer 4 100
Laboratorieteknik 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Installationsteknik
Installationsteknik
KursPoäng
Elinstallationer 200
Elmotorstyrning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 1 100
Kemi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lackeringsteknik
Lackeringsteknik
KursPoäng
Lackeringsteknik – introduktion 200
Baskurs i lackering 300
Färg och dekorationslackering 100
Industriell lackering 200
Lackeringsteknik – applicering 100
Lackeringsteknik för tunga fordon 200
Lackeringssystem 200
Produktionsflöden 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik
KursPoäng
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Passersystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
KursPoäng
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Livsmedels- och näringskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lås- och passerteknik
Lås- och passerteknik
KursPoäng
Låsteknik 200
Låsinstallation 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Matematik 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Materialkunskap
Materialkunskap
KursPoäng
Materialkunskap 1 100
Materialkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 1 100
Mekatronik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Människan i industrin
Människan i industrin
KursPoäng
Människan i industrin 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursPoäng
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a2 50
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursPoäng
Produktionskunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Industriell mätteknik – fördjupning 50
Industriell mätteknik – grund 50
Interna transporter 50
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
Produktionsutrustning 4 100
Verktygskunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktutveckling
Produktutveckling
KursPoäng
Produktutveckling 1 100
Produktutveckling 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Sammanfogning 100
Svets grund 100
Kälsvets 1 100
Kälsvets 2 100
Stumsvets 1 100
Stumsvets 2 100
Rörsvets 1 100
Rörsvets 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skog, mark och vatten
Skog, mark och vatten
KursPoäng
Mångbruk av skog 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skogsproduktion
Skogsproduktion
KursPoäng
Skogsskötsel 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 1 150
Teknik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag
KursPoäng
Tillverkningsunderlag 1 100
Tillverkningsunderlag 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trä
Trä
KursPoäng
Bygga i trä 100
Trä 1 – stommar 100
Trä 2 – beklädnad 100
Trä 3 – montage 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

Industritekniska programmet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.