GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Marinteknikutbildningen

Examensmål

Mål för utbildningen

Marinteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om olika typer av fartyg som används som fritidsbåtar samt om deras motorer, system och utrustning. I detta ingår funktion, konstruktion, reparation och service av fritidsbåtar och de system som förekommer.

Stor teknisk bredd och avancerad teknik utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen för service av fritidsbåtar blir också alltmer komplex och specialiserad. Detta ställer höga krav på användare och på dem som ska utföra service och underhåll av fritidsbåtar och deras motorer, system och utrustning. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort.

Utvecklingen inom de yrken utbildningen leder till innebär att en person ofta arbetar ensam med många skilda uppgifter i verksamheten. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja utrustning och metod för att kunna utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Eleverna ska också utveckla förmåga att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.

Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande och samarbetsförmåga. Därför ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk och kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Marinteknikutbildningen har två inriktningar.

Inriktningen service och reparation ska ge kunskaper om konstruktion och reparation av fritidsbåtar och deras system och annan utrustning. Den ska också ge kunskaper om diagnostik, service och reparation av marinmotorer. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel båtbyggare och marintekniker.

Inriktningen el och elektronik ska ge kunskaper om installation, underhåll och reparation av el- och elektronikanläggningar i marin miljö. Den ska också ge kunskaper om styr- och övervakningssystem för motorer och säkerhetsutrustning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel marin systemtekniker.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Båtkunskap
Båtkunskap
KursPoäng
Skärgårdsnavigation 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik
KursPoäng
Båthantering och underhåll 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursPoäng
Båtel 1 100
Marinelektronik 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursPoäng
Marinmotor – introduktion 100

Inriktningar

El och elektronik - 300p Studievägskod: MXELO

Elektronik
Elektronik
KursPoäng
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursPoäng
Båtel 2 100
Motorelektronik 1 100

Service och reparation - 300p Studievägskod: MXSER

Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik
KursPoäng
Konstruktion och reparation 1 200
Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursPoäng
Intervallservice 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Båtkunskap
Båtkunskap
KursPoäng
Kustnavigation och säkerhet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Däckstjänst
Däckstjänst
KursPoäng
Fartygsbefäl 100
Radiokommunikation till sjöss 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik
KursPoäng
Båtsystem 200
Konstruktion och reparation 2 200
Plast- och lamineringsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1b1 100
Fysik 1b2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hantverk
Hantverk
KursPoäng
Hantverk – introduktion 200
Finsnickeri 1 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursPoäng
Marinelektronik 2 100
Marinelektronik 3 100
Motorelektronik 1 100
Motorelektronik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursPoäng
Diagnos och reparation 100
Nyinstallation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Maskintjänst
Maskintjänst
KursPoäng
Maskinbefäl 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Svets grund 100

Exempel på yrkesutgångar


GÄLLANDE VERSION

MXgy2_1