GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2024

Naturvetenskapsprogrammet

Examensmål

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar samt modellering i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning.

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1a 150
Kurser inom programgemensamma ämnet Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 1 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Moderna språk
Moderna språk
ÄmnePoäng

Moderna språk

100

Inriktningar

Naturvetenskap - 400p Studievägskod: NANAT

Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 2 100
Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 2 100
Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 2 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 4 100

Naturvetenskap och samhälle - 300p Studievägskod: NANAS

Ett naturvetenskapligt ämne
Ett naturvetenskapligt ämne
ÄmnePoäng

Ett naturvetenskapligt ämne

100
Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Artificiell intelligens
Artificiell intelligens
KursPoäng
Artificiell intelligens 1 100
Artificiell intelligens 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 2 100
Bioteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursPoäng
Datorteknik 1a 100
Dator- och nätverksteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Geografiska informationssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 2a 100
Historia 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
KursPoäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
KursPoäng
Kemi 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Kultur- och idéhistoria 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konstruktion
Konstruktion
KursPoäng
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
KursPoäng
Naturvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 1 150
Teknik 2 100
Teknik – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Träningslära
Träningslära
KursPoäng
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
KursPoäng
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100