GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 August 2017

Samhällsvetenskapsprogrammet

Examensmål

Mål för programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den globala nivån. Utbildningen ska ge ett historiskt perspektiv för att eleverna med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera sig inför framtida samhällsförändringar.

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet genom att de får formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med väl grundade argument.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Utbildningen ska också ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet har tre inriktningar.

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1b 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 1 50
Kurser inom programgemensamma ämnet Moderna språk
Moderna språk
ÄmnePoäng

Moderna språk

200
Kurser inom programgemensamma ämnet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50

Inriktningar

Beteendevetenskap - 450p Studievägskod: SABET

Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Kommunikation 100
Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Sociologi
Sociologi
KursPoäng
Sociologi 100

Medier, information och kommunikation - 350p Studievägskod: SAMED

Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursPoäng
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 2a 50

Samhällsvetenskap - 450p Studievägskod: SASAM

Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 2a 100
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Animation
Animation
KursPoäng
Animation 1 100
Animation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bild
Bild
KursPoäng
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1b 100
Bild 100
Form 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursPoäng
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion
KursPoäng
Film- och tv-produktion 1 100
Film- och tv-produktion 2 100
Filmproduktion 100
Manus för film och tv 100
Tv-produktion 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
KursPoäng
Filosofi 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fotografisk bild
Fotografisk bild
KursPoäng
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
KursPoäng
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Geografiska informationssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursPoäng
Grafisk illustration 100
Grafisk illustration i pixelgrafik 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursPoäng
Gränssnittsdesign 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 2a 100
Historia 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
KursPoäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Juridik
Juridik
KursPoäng
Rätten och samhället 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
KursPoäng
Film- och tv-kunskap 100
Konstarterna och samhället 50
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ljudproduktion
Ljudproduktion
KursPoäng
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Film- och interaktiv ljudproduktion 100
Radioproduktion 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursPoäng
Journalistik, reklam och information 1 100
Journalistik, reklam och information 2 100
Textkommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medieproduktion
Medieproduktion
KursPoäng
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursPoäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
KursPoäng
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Musik
Musik
KursPoäng
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Pedagogik
Pedagogik
KursPoäng
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sociologi
Sociologi
KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Ungdomskulturer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Utställningsdesign
Utställningsdesign
KursPoäng
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
KursPoäng
Visuell kommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
KursPoäng
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

SA001gy6_1