GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Sjöfartsutbildningen

Examensmål

Sjöfartsutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som befattningshavare inom däcks- eller maskinavdelningen ombord på handelsfartyg. Inom utbildningen ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier till fartygsbefäl och maskinbefäl.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fartygs drift och underhåll samt förmåga att utföra drifts- och underhållsarbete ombord. I detta ingår kunskaper om vakthållning till sjöss samt förmåga att utföra arbetsuppgifter som vaktgående personal. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation samt förmåga att utföra säkerhets- och miljöskyddsarbete på fartyg. Kunskaper om faktorer som påverkar arbetsmiljön och den personliga säkerheten samt om de regler som finns inom arbetsmiljöområdet ska ingå i detta sammanhang. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om olika fartygstyper och om lasthantering ombord samt förmåga att arbeta säkert vid hantering av olika laster. Utbildningen ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden.

Förmåga att ta eget ansvar för sina arbetsuppgifter och för fartygets säkerhet och drift är viktigt för en sjöman. Att aktivt kunna identifiera risker, problem och störningar i driften samt att finna lösningar på dessa tillsammans med den övriga besättningen förutsätter ansvarsfullhet och samarbetsförmåga. En sjöman måste samtidigt kunna arbeta självständigt, ofta ensam, med en arbetsuppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om de risker som finns på fartyg, förmåga att agera säkerhetsmedvetet i varje situation ombord samt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av de särdrag som präglar sjömäns arbete och vardag ombord. Exempelvis arbetar sjömän ofta långa perioder borta från hemmet och lever tätt tillsammans med sina arbetskamrater under tjänstgöringsperioden. Detta medför att människor som arbetar till sjöss behöver utveckla förmågor för att klara av arbetet och det sociala livet ombord. Besättningen på ett fartyg kan bestå av människor från flera olika nationer och kulturer, och fartygen trafikerar ofta hamnar i många olika länder. Det ställer höga krav på förståelse av andra kulturer. För att kunna kommunicera, möta och samarbeta med människor i skilda sammanhang ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer, med ett ordförråd som är relevant för yrket på både svenska och engelska.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som certifierande myndigheter kräver för att utfärda behörighetsbevis för däckspersonal respektive maskinpersonal. Kraven för behörigheter för sjöfolk anges i nationella och internationella regelverk.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärande kan också ge en inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Sjöfartsutbildningen har två inriktningar.

Inriktningen däck ska ge kunskaper om drift och underhåll inom fartygets däcksavdelning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel matros.

Inriktningen maskin ska ge kunskaper om drift och underhåll inom fartygets maskinavdelning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel motorman och fartygselektriker.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet El- och verkstadsteknik
El- och verkstadsteknik
KursPoäng
El- och verkstadsteknik 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Fartygsteknik
Fartygsteknik
KursPoäng
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Sjöfartssäkerhet
Sjöfartssäkerhet
KursPoäng
Grundläggande säkerhet 100
Säkerhet och miljö 200

Inriktningar

Däck - 600p Studievägskod: SXDAC

Däckstjänst
Däckstjänst
KursPoäng
Däckstjänst 1 300
Däckstjänst 2 300

Maskin - 600p Studievägskod: SXMAS

Maskintjänst
Maskintjänst
KursPoäng
Maskintjänst 1 300
Maskintjänst 2 300

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Däckstjänst
Däckstjänst
KursPoäng
Däckstjänst 1 300
Fartygsbefäl 100
Radiokommunikation till sjöss 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elektromekanik 100
Elkraftteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ellära
Ellära
KursPoäng
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Praktisk ellära 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 1 100
Energiteknik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fartygsteknik
Fartygsteknik
KursPoäng
Skeppsteknik 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1b1 100
Fysik 1b2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Installationsteknik
Installationsteknik
KursPoäng
Elinstallationer 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik
KursPoäng
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursPoäng
Ledarskap och organisation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem
KursPoäng
Marina elektroniksystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Maskintjänst
Maskintjänst
KursPoäng
Maskinbefäl 100
Maskintjänst 1 300
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursPoäng
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Plåtslageriteknik
Plåtslageriteknik
KursPoäng
Plåtslageri – svetstekniker 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Svets grund 100
Kälsvets 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet VVS – installation
VVS – installation
KursPoäng
VVS svets och lödning rör 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering
KursPoäng
Verktygs- och materialhantering 100

Exempel på yrkesutgångar


SXgy6_2