GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

VVS- och fastighetsprogrammet

Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation eller VVS.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, ventilations- och kylsystem. Den ska också ge eleverna kunskaper i reglerteknik och energioptimering av anläggningar samt utveckla deras förmåga till systemtänkande. Även planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter samt kvalitetssäkring och utvärdering av utförda uppdrag ska ingå i utbildningen. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. Dessutom ska utbildningen ge eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser samt kännedom om nationella och internationella bestämmelser som gäller för yrket.

Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Vid nybyggnad, omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, reparation, underhåll och installation krävs kunskaper om vilka system och produkter som är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta möjliga miljöhänsyn.

Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra människor och andra yrkesgrupper. Utbildningen ska också utveckla serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om branschens olika yrken och de arbetsuppgifter som förekommer inom olika yrkesinriktningar. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning i yrket ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna lär sig utföra uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att arbeta med både nya och beprövade material och arbetsmetoder.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

VVS- och fastighetsprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen fastighet ska ge fördjupade kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket. Den ska också ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt utomhus- och inomhusmiljö. Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper för att kunna kommunicera med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Inriktningen kyl- och värmepumpsteknik ska ge fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Den ska ge grundläggande kunskaper om energioptimering och utveckla förmåga till systemtänkande. Inriktningen ska ge eleverna kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande hantering av köldmedier. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel kylmontör eller kyltekniker inom bland annat fastighet och industri.

Inriktningen ventilation ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar. Den ska ge fördjupade kunskaper om hur olika ventilationssystem byggs upp och hur de fungerar samt hur man åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Inriktningen ska utveckla förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer. Den ska också ge kännedom om vikten av fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel ventilationsmontör.

Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Den ska ge eleverna kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ska även ge fördjupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel montör inom områdena VVS, industrirör och isolering av tekniska installationer.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Elektroteknik
Elektroteknik
KursPoäng
Elkraftteknik 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Systemkunskap
Systemkunskap
KursPoäng
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering
KursPoäng
Verktygs- och materialhantering 100

Kurser inom inriktningarna

Fastighet - 300p Studievägskod: VFFAS

Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
KursPoäng
Fastighetsförvaltning 100
Fastighetsservice
Fastighetsservice
KursPoäng
Fastighetsservice – byggnader 100

Kyl- och värmepumpsteknik - 300p Studievägskod: VFKYL

Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
KursPoäng
Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100

VVS - 300p Studievägskod: VFVVS

VVS – installation
VVS – installation
KursPoäng
Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
Värmeteknik 1 100

Ventilation - 500p Studievägskod: VFVET

Ventilation – installation
Ventilation – installation
KursPoäng
Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ellära
Ellära
KursPoäng
Praktisk ellära 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elmätteknik
Elmätteknik
KursPoäng
Elmätteknik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Energiteknik
Energiteknik
KursPoäng
Energiteknik 1 100
Energiteknik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fastighetsautomation
Fastighetsautomation
KursPoäng
Fastighetsautomation 1 100
Fastighetsautomation 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
KursPoäng
Fastighetsförvaltning 100
Fastighetskommunikation 100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fastighetsservice
Fastighetsservice
KursPoäng
Fastighetsservice – byggnader 100
Fastighetsservice – elarbeten 100
Fastighetsservice – VVS 100
Fastighetsservice – ytor 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industrirör svets VVS
Industrirör svets VVS
KursPoäng
VVS MMA-svetsning rör 100
VVS TIG-svetsning rör 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Industrirörteknik
Industrirörteknik
KursPoäng
Industrirörteknik 1 100
Industrirörteknik 2 100
Industrirörteknik 3 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
KursPoäng
Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering 100
Kyl- och värmepumpsteknik – installation 200
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100
Kyl- och värmepumpsteknik – service 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mekatronik
Mekatronik
KursPoäng
Mekatronik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursPoäng
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursPoäng
Rörsvets 1 100
Rörsvets 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer
KursPoäng
Skötsel av utemiljöer 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sprinklerteknik
Sprinklerteknik
KursPoäng
Sprinklerteknik 1 100
Sprinklerteknik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Systemkunskap
Systemkunskap
KursPoäng
Injusteringsteknik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknisk isolering
Teknisk isolering
KursPoäng
Industriisolering 200
VVS-isolering 100
Ytbeklädnad – grund 200
Brand- och ljudisolering 200
Kondensisolering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet VVS – installation
VVS – installation
KursPoäng
Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
Sanitetsteknik 2 100
VVS-teknik 200
VVS svets och lödning rör 100
VVS gassvetsning rör 100
Värmeteknik 1 100
Värmeteknik 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ventilation – installation
Ventilation – installation
KursPoäng
Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ventilation – plåtslageri
Ventilation – plåtslageri
KursPoäng
Ventilationsplåtslageri 1 100
Ventilationsplåtslageri 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ventilationsteknik
Ventilationsteknik
KursPoäng
Luftbehandling 100
Luftströmning 200
Luftbehandlingssystem 100
Luftbehandlingsanläggningar 200
Ventilationsteknik – injustering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Växtkunskap
Växtkunskap
KursPoäng
Växtkunskap – fastighetsskötsel 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Yttre miljö
Yttre miljö
KursPoäng
Yttre miljö – anläggningar 100
Yttre miljö – maskiner och verktyg 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

VVS- och fastighetsprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.