Skolverket har tagit fram 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser och en förändrad programstruktur för fordons- och transportprogrammet. Ämnena och kurserna är också framtagna för fordonsteknisk utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Förändringarna ska tillämpas från och med hösten 2020. Läs mer här.

FT001gy10_1

Fordons- och transportprogrammet

Examensmål

Mål för programmet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området transport behandlas transporter med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Kunskaper om olika datasystem behövs inom alla de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt yrket kräver.

Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort.

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Eleverna ska dessutom utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Fordons- och transportprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen godshantering ska ge kunskaper inom system för godshantering och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare.

Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare.

Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschen
KursPoäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
Kurser inom programgemensamma ämnet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursPoäng
Fordonsteknik — introduktion 200

Kurser inom inriktningarna

Godshantering - 400p Studievägskod: FTGOD

Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Maskinell godshantering 200
Lager och terminal
Lager och terminal
KursPoäng
Lageradministration och terminallogistik 200

Karosseri och lackering - 400p Studievägskod: FTKAR

Karosseriteknik
Karosseriteknik
KursPoäng
Riktningsteknik — introduktion 200
Lackeringsteknik
Lackeringsteknik
KursPoäng
Lackeringsteknik — introduktion 200

Lastbil och mobila maskiner - 500p Studievägskod: FTLAS

Maskin- och lastbilsteknik
Maskin- och lastbilsteknik
KursPoäng
Maskin- och lastbilsteknik — introduktion 200
Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300

Personbil - 500p Studievägskod: FTPER

Personbilsteknik
Personbilsteknik
KursPoäng
Personbilsteknik — introduktion 200
Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300

Transport - 500p Studievägskod: FTTRA

Transportteknik
Transportteknik
KursPoäng
Yrkestrafik 1a 200
Yrkestrafik 1b 300

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet ATV- och MC-teknik
ATV- och MC-teknik
KursPoäng
Reparation av motorcyklar och ATV 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
KursPoäng
Guide och reseledare 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 6 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Flygplatsteknik
Flygplatsteknik
KursPoäng
Flygplatsen 200
Fälthållning 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering
Godshantering
KursPoäng
Hantering av varor och gods 200
Lastbärare 200
Maskinell godshantering 200
Tunga arbetsmaskiner 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter
Godstransporter
KursPoäng
Godstrafik 200
Godstransporter — specialisering 100
Lastbilsmonterad kran 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik
KursPoäng
Hjulutrustning 200
Hjulutrustning — specialisering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursPoäng
Inköp 1 100
Logistik 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Karosseriteknik
Karosseriteknik
KursPoäng
Karosserikonstruktioner och inredning 200
Riktbänkssystem 200
Riktningsteknik — introduktion 200
Skadebesiktning och produktionsflöde 100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300
Småreparationer — karosseri 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lackeringsteknik
Lackeringsteknik
KursPoäng
Baskurs i lackering 300
Färg och dekorationslackering 100
Industriell lackering 200
Lackeringssystem 200
Lackeringsteknik för tunga fordon 200
Lackeringsteknik — applicering 100
Lackeringsteknik — introduktion 200
Produktionsflöden 100
Småreparationer — lackering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lager och terminal
Lager och terminal
KursPoäng
Lageradministration och terminallogistik 200
Lagerprocesser 200
Plocklagerhantering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursPoäng
Diagnos och reparation 100
Intervallservice 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Maskin- och lastbilsteknik
Maskin- och lastbilsteknik
KursPoäng
Anpassning och montering av utrustning 200
Arbete från servicebil 100
Komfortsystem 100
Lastbilar och utrustning 300
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 100
Maskin- och lastbilsteknik — introduktion 200
Mobil hydraulik 1 100
Mobil hydraulik 2 100
Mobila maskiner och utrustning 300
Styr- och övervakningssystem 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Personbilsteknik
Personbilsteknik
KursPoäng
Bromsar, kaross och chassi 200
Komfort- och säkerhetssystem 1a 200
Komfort- och säkerhetssystem 1b 200
Motor och kraftöverföring 300
Personbilsteknik — introduktion 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Persontransporter
Persontransporter
KursPoäng
Persontrafik 1a 200
Persontrafik 1b 200
Persontransporter — specialisering 100
Taxitrafik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
KursPoäng
Resmål och resvägar 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Service och bemötande
Service och bemötande
KursPoäng
Service och bemötande 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Snöfordonsteknik
Snöfordonsteknik
KursPoäng
Reparation av snöskoter 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Transportteknik
Transportteknik
KursPoäng
Fordonskombinationer — godstransporter 200
Fordonskombinationer — persontransporter 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

Fordons- och transportprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.