KOMMANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2025
EK25gy1_1

Ekonomiprogrammet

Examensmål

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande. Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt få pröva företagande.

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska utveckla såväl elevernas förmåga att resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv som deras förmåga att dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden. För att beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser i samhället ska utbildningen ge eleverna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att digital teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

Inriktningar

Ekonomiprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen ekonomi ska ge fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ska ge fördjupade kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Gymnasiegemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Nivå 2b 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Nivå 2 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100

Programgemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom programgemensamma ämnet Företagsekonomi
Företagsekonomi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Juridik
Juridik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Moderna språk
Moderna språk
ÄmnePoäng

Moderna språk

100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Psykologi
Psykologi
NivåPoäng
Nivå 1 50

Ämnen i inriktningarna och nivåer i dessa ämnen

Ekonomi - 300p Studievägskod: EKEKI

Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap och företagande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Företagsekonomi
Företagsekonomi
NivåPoäng
Nivå 2 100
Matematik – fortsättning
Matematik – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1b 100

Juridik - 300p Studievägskod: EKJUK

Filosofi
Filosofi
NivåPoäng
Nivå 1 50
Juridik
Juridik
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Psykologi
Psykologi
NivåPoäng
Nivå 2 50

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Artificiell intelligens
Artificiell intelligens
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap och företagande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Nivå 4 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 2a 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhällsbyggande
Hållbart samhällsbyggande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Internationell ekonomi
Internationell ekonomi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Internationella relationer
Internationella relationer
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Journalistiskt skrivande
Journalistiskt skrivande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Juridik
Juridik
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – fortsättning
Kinesiska – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – fördjupning
Kinesiska – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – grund
Kinesiska – grund
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – nybörjare
Kinesiska – nybörjare
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kreativt skrivande
Kreativt skrivande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kreativt skrivande på engelska
Kreativt skrivande på engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Litteratur
Litteratur
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Makt, normer och kön
Makt, normer och kön
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Marknadsföring
Marknadsföring
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik – fortsättning
Matematik – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – fortsättning
Moderna språk – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – fördjupning
Moderna språk – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – grund
Moderna språk – grund
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – nybörjare
Moderna språk – nybörjare
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturkunskap
Naturkunskap
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
NivåPoäng
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Redovisning
Redovisning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Retorik
Retorik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Retorik på engelska
Retorik på engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Sociologi
Sociologi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tävlingsidrott
Tävlingsidrott
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100

KOMMANDE VERSIONER

EK25gy1_1