KOMMANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2025
FT25gy1_1

Fordons- och transportprogrammet

Examensmål

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel fordonsmekaniker, fordonslackerare, reservdelsspecialist eller yrkesförare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik behandlas olika typer av fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området transport behandlas person- eller godstransporter med hjälp av fordon och hantering av gods.

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Kunskaper om olika datasystem behövs inom alla de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt yrket kräver.

Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort.

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom berörda branscher.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Eleverna ska dessutom utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Fordons- och transportprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen fordonsskadeteknik och lackering ska ge fördjupade kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av fordonsskador. Inriktningen kan leda till arbete som fordonsskadereparatör eller fordonslackerare.

Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge fördjupade kunskaper i diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Inriktningen personbil ska ge fördjupade kunskaper i diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Inriktningen transport ska ge fördjupade kunskaper i trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare inom gods- eller persontransporter.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier, till exempel på yrkeshögskola eller högskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Gymnasiegemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
NivåPoäng
Nivå 1a 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100

Programgemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom programgemensamma ämnet Fordon och transport
Fordon och transport
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Ämnen i inriktningarna och nivåer i dessa ämnen

Fordonsskadeteknik och lackering - 400p Studievägskod: FTFOL

Fordonslackering
Fordonslackering
NivåPoäng
Nivå 1 200
Fordonsskadereparationer
Fordonsskadereparationer
NivåPoäng
Nivå 1 200

Lastbil och mobila maskiner - 400p Studievägskod: FTLAM

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Personbil - 400p Studievägskod: FTPEL

Personbilar – service och underhållsteknik
Personbilar – service och underhållsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Transport - 400p Studievägskod: FTTRT

Yrkestrafik
Yrkestrafik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet ATV- och motorcykelteknik
ATV- och motorcykelteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Anläggningsmaskinsteknik
Anläggningsmaskinsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bussteknik
Bussteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cykelteknik
Cykelteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Djurtransporter
Djurtransporter
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Flygplatsteknik
Flygplatsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordon – elektronik och mjukvara
Fordon – elektronik och mjukvara
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonskombinationer – godstransporter
Fordonskombinationer – godstransporter
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonskombinationer – persontransporter
Fordonskombinationer – persontransporter
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonslackering
Fordonslackering
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonslackeringsteknik
Fordonslackeringsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonslackeringsteknik – småreparationer
Fordonslackeringsteknik – småreparationer
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsskadereparationer
Fordonsskadereparationer
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsskadeteknik
Fordonsskadeteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsskadeteknik – plastreparationer
Fordonsskadeteknik – plastreparationer
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fordonsskadeteknik – småreparationer
Fordonsskadeteknik – småreparationer
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering – fordonsmonterad kran
Godshantering – fordonsmonterad kran
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering – hjullastare
Godshantering – hjullastare
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godshantering – truck
Godshantering – truck
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter
Godstransporter
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – anläggning
Godstransporter – anläggning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – container och återvinning
Godstransporter – container och återvinning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – distribution och fjärr
Godstransporter – distribution och fjärr
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – skog
Godstransporter – skog
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – specialtransport
Godstransporter – specialtransport
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – sug- och spolbil
Godstransporter – sug- och spolbil
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Godstransporter – tank och bulk
Godstransporter – tank och bulk
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Grönyte- och småmaskinsteknik
Grönyte- och småmaskinsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Husvagns- och husbilsteknik
Husvagns- och husbilsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Information och kommunikation
Information och kommunikation
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Inköp
Inköp
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lager och terminal
Lager och terminal
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 200
Nivå 3 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lantbruksmaskinsteknik
Lantbruksmaskinsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilar – reparations- och systemteknik
Lastbilar – reparations- och systemteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilar – system- och diagnosteknik
Lastbilar – system- och diagnosteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilspåbyggnad – container och anläggning
Lastbilspåbyggnad – container och anläggning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilspåbyggnad – rundvirkestransporter
Lastbilspåbyggnad – rundvirkestransporter
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilspåbyggnad – skåp
Lastbilspåbyggnad – skåp
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lastbilspåbyggnad – tank och bulk
Lastbilspåbyggnad – tank och bulk
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Logistik
Logistik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Makt, normer och kön
Makt, normer och kön
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
NivåPoäng
Nivå 2a 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mobila maskiner – system- och diagnosteknik
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Personbilar – reparations- och systemteknik
Personbilar – reparations- och systemteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Personbilar – service och underhållsteknik
Personbilar – service och underhållsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Personbilar – system- och diagnosteknik
Personbilar – system- och diagnosteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Persontransporter
Persontransporter
NivåPoäng
Nivå 1 200
Nivå 2 200
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Persontransporter – beställningstrafik
Persontransporter – beställningstrafik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Persontransporter – sjuktransport
Persontransporter – sjuktransport
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Persontransporter – skolskjutstrafik
Persontransporter – skolskjutstrafik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Persontransporter – taxitrafik
Persontransporter – taxitrafik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Skogsbruksmaskinsteknik
Skogsbruksmaskinsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Snöfordon – service och underhållsteknik
Snöfordon – service och underhållsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200

Svenska eller Svenska som andraspråk

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Truckteknik
Truckteknik
NivåPoäng
Nivå 1 200
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tävlingsidrott
Tävlingsidrott
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100

KOMMANDE VERSIONER

FT25gy1_1