KOMMANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2025
NA25gy1_1

Naturvetenskapsprogrammet

Examensmål

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska undersökningar. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar samt modellering i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning.

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Gymnasiegemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 1b 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
NivåPoäng
Nivå 1c 100
Nivå 2c 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 1b 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Nivåer inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100

Programgemensamma ämnen och nivåer i dessa ämnen

Nivåer inom programgemensamma ämnet Biologi
Biologi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Fysik
Fysik
NivåPoäng
Nivå 1b 150
Nivåer inom programgemensamma ämnet Kemi
Kemi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Matematik – fortsättning
Matematik – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1c 100
Nivåer inom programgemensamma ämnet Moderna språk
Moderna språk
ÄmnePoäng

Moderna språk

100

Ämnen i inriktningarna och nivåer i dessa ämnen

Naturvetenskap - 400p Studievägskod: NANAP

Biologi
Biologi
NivåPoäng
Nivå 2 100
Fysik
Fysik
NivåPoäng
Nivå 2 100
Kemi
Kemi
NivåPoäng
Nivå 2 100
Matematik – fortsättning
Matematik – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 2 100

Naturvetenskap och samhälle - 300p Studievägskod: NANAA

Ett naturvetenskapligt ämne
Ett naturvetenskapligt ämne
ÄmnePoäng

Ett naturvetenskapligt ämne

100
Geografi
Geografi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 2 100

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Artificiell intelligens
Artificiell intelligens
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Biologi
Biologi
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Bioteknik
Bioteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Digitalt skapande
Digitalt skapande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Engelska
Engelska
NivåPoäng
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Filosofi
Filosofi
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik – fördjupning
Fysik – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Geografi
Geografi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Historia
Historia
NivåPoäng
Nivå 2a 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hälsa och välbefinnande
Hälsa och välbefinnande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhällsbyggande
Hållbart samhällsbyggande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Informationsteknik
Informationsteknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Internationell ekonomi
Internationell ekonomi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Internationella relationer
Internationella relationer
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Journalistiskt skrivande
Journalistiskt skrivande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kemi
Kemi
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – fortsättning
Kinesiska – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – fördjupning
Kinesiska – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – grund
Kinesiska – grund
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kinesiska – nybörjare
Kinesiska – nybörjare
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konst och kultur
Konst och kultur
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kost och hälsa
Kost och hälsa
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kreativt skrivande
Kreativt skrivande
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Kreativt skrivande på engelska
Kreativt skrivande på engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Litteratur
Litteratur
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Makt, normer och kön
Makt, normer och kön
NivåPoäng
Nivå 1a1 50
Nivå 1b 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik – fortsättning
Matematik – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik – fördjupning
Matematik – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik – specialisering B
Matematik – specialisering B
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik – specialisering C
Matematik – specialisering C
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Miljö- och energikunskap
Miljö- och energikunskap
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – fortsättning
Moderna språk – fortsättning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – fördjupning
Moderna språk – fördjupning
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – grund
Moderna språk – grund
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk – nybörjare
Moderna språk – nybörjare
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Politik och hållbar utveckling
Politik och hållbar utveckling
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Psykologi
Psykologi
NivåPoäng
Nivå 1 50
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Religionskunskap
Religionskunskap
NivåPoäng
Nivå 2 50
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Retorik
Retorik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Retorik på engelska
Retorik på engelska
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Samhällskunskap
Samhällskunskap
NivåPoäng
Nivå 2 100
Nivå 3 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik – specialisering
Teknik – specialisering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad psykologi
Tillämpad psykologi
NivåPoäng
Nivå 1 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Träningslära
Träningslära
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tävlingsidrott
Tävlingsidrott
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100
Ämnen och nivåer i dessa ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Webbutveckling
Webbutveckling
NivåPoäng
Nivå 1 100
Nivå 2 100

KOMMANDE VERSIONER

NA25gy1_1