Frågor och svar

Måste en elev ha en diagnos för att läraren ska kunna använda undantagsbestämmelsen?

Nej, det krävs inte att eleven har en fastställd diagnos. Däremot krävs det att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som är bestående och utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna uppfylla enstaka delar av betygskriterierna för ett visst betyg.