Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i specialskolan

I svenska och svenska som andraspråk finns ett särskilt bedömningsstöd framtaget för dig som undervisar i specialskolan.

Bedömningsstöden är aktuella men kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F-10

Öppna bedömningsstöd

Hitta språket

Kartläggningsmaterialet Hitta språket är obligatoriskt att använda i förskoleklass på höstterminen. Kartläggningen genomförs i grupp, i ordinarie undervisning och med fördel av undervisande lärare.

Hitta språket Länk till annan webbplats.

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Du som lärare ska lättare kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen Materialet ingår i Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 juni 2022