Digitala betygsstödjande bedömningsstöd

De betygsstödjande nationella bedömningsstöden för specialskolan genomförs i Skolverkets provplattform. Här kan du läsa om vad som gäller och hur du kan förbereda dig och dina elever inför genomförandet.

Syfte

Syftet med betygsstödjande bedömningsstöd är att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning. Det är frivilligt för dig som lärare att använda dig av bedömningsstödet inför betygssättningen.

Delprov med uppgifter

Bedömningsstöden har formen av ett prov som är uppdelat på flera delprov. Bedömningsstöden består av olika slags uppgifter, till exempel uppgifter med fasta svarsalternativ och uppgifter som eleverna ska besvara med egen text.

Provbetyg

För varje svar på en uppgift finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Poängen från samtliga delprov summeras och översätts till ett provbetyg. Provbetyget grundar sig alltså på hur många poäng eleven fått i provet som helhet. Eleven behöver genomföra alla delprov för att få ett provbetyg.

Eftersom det finns sex olika betygssteg (A-F) som en elev kan få som provbetyg finns det fem gränser mellan de olika provbetygen. Det finns alltid en viss slumpmässig osäkerhet i varje provresultat. Sannolikheten att en elev får ett ”felaktigt” provbetyg är störst precis vid gränsen mellan två betygssteg. Ju fler poäng från en gräns en elevs poängsumma befinner sig desto större sannolikhet att eleven får ”rätt” provbetyg.

Sekretess på provinnehåll

§ 3c i kapitel 17 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess för prov. Vid sekretess får provens innehåll inte röjas. Sekretesskyddat material ska användas på ett sätt så att innehållet inte sprids.

Senast uppdaterad 29 april 2024

Innehåll på denna sida