Frågor och svar

Kan lärare använda betygsunderlag från tidigare årskurser när slutbetyget sätts i årskurs 9, trots att skrivningen ”beakta all tillgänglig information” har tagits bort från läroplanen?

Läraren kan beakta tidigare underlag. När läraren sätter slutbetyget ska hen göra en professionell bedömning av vilken information som är relevant vid en jämförelse med betygskriterierna. Det betyder att även information om elevernas kunskaper från tidigare årskurser kan tas med, om läraren bedömer att den ger en relevant bild av elevens kunskaper vid betygssättningen. Det kan dock ofta vara så att senare underlag är mer relevanta än tidigare, eftersom en elevs kunskaper förväntas fördjupas genom undervisningen.