GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Bild

Ämne - Bild

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
 4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
 6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kurser i ämnet

 • Bild och form 1a1, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 • Bild och form 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 • Bild och form 1b, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1a1 eller kursen bild och form 1a2.
 • Bild, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.
 • Form, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a2 eller kursen bild och form 1b.
 • Bild och form – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bild eller kursen form. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Bild och form 1a1, 50 poäng

Kurskod: BILBIL01a1

Kursen bild och form 1a1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.
 • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Bilders funktioner och användningsområden.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Bild och form 1a2, 50 poäng

Kurskod: BILBIL01a2

Kursen bild och form 1a2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för dokumentation i syfte att driva och ta ansvar för sina egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
 • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.

Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.

Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.

Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Bild och form 1b, 100 poäng

Kurskod: BILBIL01b

Kursen bild och form 1b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.

Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.

Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.

Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Bild, 100 poäng

Kurskod: BILBIL0

Kursen bild omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete.
 • Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.
 • Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.
 • Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga budskap med tydliga intentioner.
 • Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete.
 • Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över bildens funktion.

Eleven planerar och producerar i samråd med handledare bildprojekt på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven översiktligt uppdragets budskap. I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven redogör översiktligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.

Eleven beskriver översiktligt några delar av den visuella kulturens uttryck. Dessutom identifierar och beskriver eleven översiktligt karaktärsskillnader mellan givna bilder ur olika genrer. Eleven värderar med enkla omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.

Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör välgrundade och komplexa bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven relaterar sina tolkningar till bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion.

Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap. I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven redogör utförligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer.

Eleven beskriver utförligt flera delar av den visuella kulturens uttryck samt relaterar sina beskrivningar till bildspråkliga teorier. Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt karaktärsskillnader mellan givna bilder ur olika genrer. Eleven värderar med nyanserade omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet. Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till bildspråkliga teorier. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över bildens funktion.

Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra. Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap. I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för även mer komplexa samband mellan uttryck och material, färg och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera delar av den visuella kulturens uttryck samt relaterar välgrundat sina beskrivningar till bildspråkliga teorier. Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat karaktärsskillnader mellan bilder ur olika genrer. Eleven värderar med nyanserade omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Form, 100 poäng

Kurskod: BILFOM0

Kursen form omfattar punkterna 1­–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i form.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av två- och tredimensionell form.
 • Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
 • Diskussioner och värderingsövningar om eget och andras arbete.
 • Arbete med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idéproduktion. Problemlösning i form. Dokumentation, till exempel med portföljmetoden, för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser.
 • Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.
 • Formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt. Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som öppnare intentioner.
 • Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk formgivning och värdering av presentationen.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör enkla tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras formuttryck samt enkla reflektioner över formens funktion.

Eleven planerar och producerar i samråd med handledare formprojekt. I sitt skapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla formkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven redogör översiktligt för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material och komposition. Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.

Eleven beskriver översiktligt några delar av den visuella kulturens uttryck. Dessutom identifierar och beskriver eleven översiktligt karaktärsskillnader mellan olika formgenrer. Eleven värderar med enkla omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.

Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör välgrundade tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras formuttryck samt välgrundade reflektioner över formens funktion.

Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare formprojekt. I sitt skapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven formkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven redogör utförligt för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer.

Eleven beskriver utförligt flera delar av den visuella kulturens uttryck. Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt karaktärsskillnader mellan olika formgenrer. Eleven värderar med nyanserade omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras formuttryck samt välgrundade och nyanserade reflektioner över formens funktion.

Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare formprojekt. I sitt skapande väljer och använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven formkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar med mycket gott handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för sambanden mellan uttryck och material och komposition. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera delar av den visuella kulturens uttryck. Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat karaktärsskillnader mellan olika formgenrer. Eleven värderar med nyanserade omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.

Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bild och form – specialisering, 100 poäng

Kurskod: BILBIL00S

Kursen bild och form – specialisering omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–5 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild eller form.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.
 • Bilders sätt att avspegla olika perspektiv, till exempel genus och klass, etnicitet och ålder hos konstnär och betraktare.
 • Planering av bildprojekt och arbete i konstnärliga processer.
 • Undersökande arbete, problemlösning i bild, problematisering i bild.
 • Strömningar i samtidskonst och populärkultur som inspiration till konstnärligt arbete.
 • Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredimensionella bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekniker och medier, med syfte att utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga gestaltningar.
 • Utställning och presentation av färdiga arbeten. Marknadsföringsaspekter och grafisk formgivning.
 • Kategorisering, analys, tolkning och värdering av egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbeten.
 • Etiska frågeställningar och metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.

Eleven arbetar med någon given frågeställning och prövar i bekanta situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form. I arbetet väljer eleven enkla angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar enkla teman och problem.

Eleven använder enkelt formspråk samt material och tekniker från några olika bildgenrer med viss säkerhet samt redovisar enkla lösningar på bildproblem. Vidare använder eleven enkla arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.

Eleven producerar kommunicerande bilder med ett enkelt visuellt budskap. Arbetsprocessen är oformulerad. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.

Eleven kategoriserar med viss säkerhet, diskuterar översiktligt samt värderar med enkla omdömen egna och andras publika presentationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I detta redogör eleven översiktligt för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.

Eleven arbetar med några olika egna frågeställningar och prövar i bekanta situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form. I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar enkla teman och problem. Eleven motiverar utförligt sitt angreppssätt.

Eleven använder enkelt formspråk samt material och tekniker från några olika bildgenrer med viss säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på bildproblem. Vidare använder eleven arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.

Eleven producerar kommunicerande bilder med ett nyanserat visuellt budskap. Arbetsprocessen är målinriktad. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.

Eleven kategoriserar med viss säkerhet, diskuterar utförligt samt värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer. Dessutom redogör eleven utförligt för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I detta redogör eleven utförligt för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.

Eleven arbetar med flera olika egna frågeställningar, omformulerar givna frågeställningar och prövar i nya situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form. I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar komplexa teman och problem. Eleven motiverar utförligt sitt angreppssätt.

Eleven använder avancerat formspråk samt material och tekniker från flera olika bildgenrer med säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på bildproblem. Vidare använder eleven arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.

Eleven producerar kommunicerande bilder med ett nyanserat visuellt budskap. Arbetsprocessen är målinriktad och eleven arbetar med hjälp av utkast, skisser och försök. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sin arbetsprocess.

Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.

Eleven kategoriserar med säkerhet, diskuterar utförligt och nyanserat samt värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning hon eller han lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I detta redogör eleven utförligt och nyanserat för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete. Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp.


GÄLLANDE VERSION

BILvuxgy2