GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Digitalt skapande

Ämne - Digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva skapande via såväl digitala plattformar som lokalt i datorn. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av övergångar mellan analoga och digitala skapandeprocesser samt att pröva kollektivt asynkront skapande. Eleverna ska ges möjlighet att ta del av, diskutera och analysera digitalt skapade gestaltningar, produkter och konstverk samt att utveckla förmåga att bedöma konstnärliga och tekniska kvaliteter i digitalt skapande.

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
 2. Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.
 3. Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.
 4. Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.
 5. Kunskaper om plattformar för digitalt samarbete.
 6. Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Kurser i ämnet

 • Digitalt skapande 1, 100 poäng.
 • Digitalt skapande 2, 100 poäng, som bygger på kursen digitalt skapande 1.

Digitalt skapande 1, 100 poäng

Kurskod: DIGDIG01

Kursen digitalt skapande 1 omfattar punkterna 1–4 och 6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg.
 • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.
 • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner.
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.
 • Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer.
 • Samarbetsformer vid digitala produktioner.
 • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess. I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör översiktligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av program- eller hårdvara.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör utförligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av program- eller hårdvara.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format samt motiverar utförligt och nyanserat sina val av format.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Digitalt skapande 2, 100 poäng

Kurskod: DIGDIG02

Kursen digitalt skapande 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4–5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion.
 • Estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck.
 • Metoder för analys av digitalt skapade gestaltningar samt tekniska och konstnärliga kvaliteter.
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande.
 • Fördjupad och specialiserad programvara och hårdvara som används för skapande i en eller flera olika estetiska uttrycksformer.
 • Kommunikation med digital teknik och digitala medier.
 • Samarbeten, synkront och asynkront, via digitala plattformar, till exempel webbapplikationer, wiki och tankekartor.
 • Plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner, till exempel bloggar och andra sociala medier och spridningsplattformar.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för någon skapande och gestaltande process från idé till färdig produktion samt gör enkla jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.

Eleven genomför med viss säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck. Eleven definierar den bakomliggande idén. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av programvara, hårdvara och plattform.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör översiktligt för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.

När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar översiktligt sitt val av format. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för några skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion samt gör välgrundade jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.

Eleven genomför med viss säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck. Eleven definierar den bakomliggande idén. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av programvara, hårdvara och plattform.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Dessutom lägger eleven upp gemensamma skapande projekt på plattformar som en kanal för samarbete. Eleven redogör utförligt för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.

När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar utförligt sitt val av format. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.

Eleven genomför med säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck. Eleven definierar den bakomliggande idén. Resultatet är gott. I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av programvara, hårdvara och plattform.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk. Dessutom lägger eleven upp gemensamma skapande projekt på plattformar som en kanal för samarbete. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.

När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val av format. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


GÄLLANDE VERSION

DIGvuxgy2