GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Hälsovård

Ämne - Hälsovård

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsovård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa, välbefinnande samt om komplementära behandlingsmetoder.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande och hälsovårdande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta efter lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamhetsområdet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett yrkesetiskt sätt samt diskutera egna och andras attityder till hälsa och hälsovård.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av olika former av hälsoarbete. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsovård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete.
 2. Kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande.
 3. Kunskaper om folksjukdomar.
 4. Förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 6. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.
 7. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete.
 8. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Kurser i ämnet

 • Friskvård och hälsa, 100 poäng.
 • Komplementärmedicin, 100 poäng.
 • Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng.

Friskvård och hälsa, 100 poäng

Kurskod: HAAFRI0

Kursen friskvård och hälsa omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter samt genus- och miljöaspekter.
 • Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn.
 • Stress och stresshantering.
 • Missbruk och beroende.
 • Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
 • Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.
 • Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang).
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet.
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
 • Hälsoprofil som verktyg.
 • Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.
 • Kommunikation och coachning.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Dessutom redogör eleven översiktligt för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.

Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett tillfredsställande resultat. Eleven utvärderar resultatet med enkla omdömen och motiverar översiktligt tillvägagångssättet. Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom redogör eleven utförligt för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett tillfredsställande resultat. Eleven utvärderar resultatet med välgrundade omdömen och motiverar utförligt tillvägagångssättet. Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett gott resultat. Eleven utvärderar resultatet med välgrundade och nyanserade omdömen och motiverar utförligt och nyanserat tillvägagångssättet. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven kommunicerar med säkerhet i samarbete och möten med människor.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Komplementärmedicin, 100 poäng

Kurskod: HAAKOM0

Kursen komplementärmedicin omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den komplementärmedicinska historiken ur ett kulturellt perspektiv. Etiska perspektiv på komplementärmedicinska behandlingsmetoder.
 • Komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv.
 • Komplementära behandlingsmetoder i relation till skolmedicin.
 • Massage och beröring som terapeutisk metod och dess fysiologiska samt psykologiska effekter.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar det komplementärmedicinska verksamhetsområdet.
 • Planering, genomförande och utvärdering samt dokumentation av komplementär metod i syfte att öka psykiskt, fysiskt eller socialt välbefinnande, till exempel taktil stimulering eller klassisk massage.
 • Yrkesetik i samarbete och kommunikation i utövande av komplementärmedicinska behandlingsmetoder.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv. Eleven beskriver översiktligt olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar, i samråd med handledare, utifrån dessa.

Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett tillfredsställande resultat. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.

Eleven beskriver även översiktligt relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar översiktligt egna och andras attityder och värderingar till dem. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra i bekanta situationer på ett yrkesetiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv. Eleven beskriver även utförligt olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar, efter samråd med handledare, utifrån dessa.

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett tillfredsställande resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.

Eleven beskriver även utförligt relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar utförligt egna och andras attityder och värderingar till dem. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra i nya situationer på ett yrkesetiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar, efter samråd med handledare, utifrån dessa.

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett gott resultat och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur behandlingsmetoderna kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande. Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.

Eleven beskriver även utförligt och nyanserat relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder och värderingar till dem. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra i nya situationer på ett yrkesetiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng

Kurskod: HAAKOS0

Kursen kost, måltid och munhälsa omfattar punkterna 1–2, 4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Näringsbehov, nutrition och nationella kostrekommendationer.
 • Livsmedelshygien och hantering av livsmedel för bevarande av dess näringsinnehåll.
 • Kulturella aspekter på kost och måltid samt måltidsmiljöns estetiska och psykosociala aspekter.
 • Sambanden mellan kost, levnadsvanor, hälsa och välbefinnande.
 • Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning.
 • Functional food, dvs. livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter.
 • Tillagning, iordningställande och servering av måltider.
 • Svälj- och matsmältningsbesvär samt anpassning av kosten vid olika sjukdomstillstånd.
 • Munhygien och munvård hos äldre och sjuka.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för människans näringsbehov och ger några exempel på nationella rekommendationer inom området. Dessutom ger eleven några exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring. Eleven redogör översiktligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. Eleven redogör även översiktligt för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munvård med ett tillfredsställande resultat. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett yrkesetiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för människans näringsbehov och ger flera exempel på nationella rekommendationer inom området. Dessutom ger eleven flera exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring. Eleven redogör utförligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. Eleven redogör även utförligt för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munhygien med ett tillfredsställande resultat. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med välgrundade omdömen.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett yrkesetiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för människans näringsbehov och ger flera exempel på nationella rekommendationer på området. Dessutom ger eleven flera exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring. Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär. I redogörelserna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munhygien med ett gott resultat. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa. Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet på ett yrkesetiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


HAAvuxgy7