Anpassa prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

Att genomföra nationella prov med elever med funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

Om anordnaren genomför provet på det första provdatumet får provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon. Om det föreligger starka skäl, till exempel att ett provmaterial behöver anpassas genom förstorad text, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan provets genomförande. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster under provgenomförandet är inte skäl nog att öppna proven i förtid.

Planera anpassningen utifrån elevens förutsättningar

Du som lärare behöver planera anpassningen av proven utifrån elevens förutsättningar. Det krävs inte att eleven har en formell diagnos för att få göra nationella prov på ett anpassat sätt. Som stöd finns exempel på anpassningar i lärarinformationen till respektive prov. Vi kan inte rekommendera anpassningar i enskilda fall.

Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva. Beslut om anpassningar behöver därför föregås av en omsorgsfull analys där skolan tar hänsyn till elevens förutsättningar och vad provet prövar.

Film: Hur funkar nationella prov för elever med funktionsnedsättningar (tid 3:42)

I filmen träffar du Jens Anker-Hansen som övergripande berättar om hur nationella prov funkar för elever med funktionsnedsättningar. Filmen är generell för alla skolformer, vilket innebär att du får bortse från sådant som inte är tillämpbart inom vuxenutbildningen.

I lärarinformationen finns exempel på anpassningar

En anpassning kan till exempel vara förlängd provtid. I lärarinformationen till provet finns exempel på anpassningar.

Eleven behöver veta om anpassningarna påverkar bedömning

Det är viktigt att eleven i god tid före provtillfället får veta om anpassningarna påverkar bedömningen. Eleven behöver förstå provets syfte och vad som prövas i provet. Det är viktigt att du som bedömer resultatet känner till konsekvenserna av att anpassa provet och hur resultatet i så fall kan användas.

Möjlighet att undantas från att genomföra ett delprov

De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Att genomföra nationella prov med elever med läs- och skrivsvårigheter

Gör anpassningar som innebär att provet fortfarande prövar rätt saker. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Anpassa genomförandet

Alla elever med läs- och skrivsvårigheter behöver inte samma anpassningar eller att få lyssna på texterna. I lärarinformationen finns exempel på olika anpassningar.

Göra läsförståelseprov utan anpassning

Eleven kan genomföra delproven enligt anvisningarna. Förvissa dig då om att eleven verkligen har förstått vad som prövas, varför och vilken roll resultatet kommer att spela för bedömningen och betyget. Resultatet speglar då elevens färdighet utan hjälpmedel. Komplettera resultatet från det nationella provet med andra typer av bedömningar för att få en bred bild av elevens läsförståelse.

Inte göra delprovet alls

De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver göra ett prov. Det är då viktigt att ta hänsyn till att eleven kan känna sig särbehandlad, men också till att eleven kan tycka att provet är omöjligt på grund av funktionsnedsättningen.

Senast uppdaterad 12 december 2023

Innehåll på denna sida