Lämna in provresultat i svenska för invandrare (sfi)

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

Det görs två insamlingar i samband med nationella prov.

I den ena insamlingen rapporterar alla skolor in resultatet för samtliga elever. Insamlingen är en del av Sveriges officiella statistik och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är huvudmannen som ansvarar för att lämna uppgifterna till SCB.

I den andra insamlingen lämnar du som lärare in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna. Du besvarar även en enkät om provet. Den här insamlingen görs av de universitet och högskolor som utvecklar proven.

Alla elevers provresultat samlas in av SCB

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av oss gör de årliga insamlingarna av elevers resultat på de nationella proven. Det här är en del av vår officiella statistik.

Lämna uppgifter om provresultat (scb.se) Länk till annan webbplats.

Tidsplan för den officiella statistiken


Sista inlämningsdag

Resultaten publiceras

Första halvåret

15 september

I juni kalenderåret efter utfört prov

Andra halvåret

15 februari

I juni kalenderåret efter utfört prov


Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat på uppgiftsnivå. Urvalet görs genom att material från var femte elev samt den sista eleven på deltagarlistan skickas in. Från en lista med 23 elever skickar läraren in häften från elev nummer 5, 10, 15, 20 och 23. Från varje provtillfälle skickar läraren in minst en elevs häften. Lärare som hållit i provgenomförandet ska också besvara en enkät. Informationen ger ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla proven.

Lämna uppgifter, Stockholms universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 september 2023

Innehåll på denna sida