Frågor och svar

Jag undrar om det finns någon reglering kring vad som gäller för den individuella studieplanen i punkten 1? Kan det till exempel vara en studieplan som en individ har med sig från gymnasieskolan?

I 1 kap. 2 § förordningen om vuxenutbildning anges att med utbildning avses i denna förordning kommunal vuxenutbildning, om inte något annat framgår. I den nya lydelsen av 3 kap. 7 och 8 §§ andra stycket 1 anges att den sökande önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan. Eftersom det inte anges något annat i urvalsbestämmelsen är det bara påbörjade studier inom komvux som avses här.

Det är hemkommunen som ansvarar för att en individuell studieplan upprättas och denna ska upprättas enligt bestämmelser i 20 kap. 8 § skollagen (2010:800) och i 2 kap. 16 § förordningen om vuxenutbildningen. I dessa bestämmelser regleras bland annat vad planen ska innehålla, att planen ska utarbetas i samverkan med eleven och att planen vid behov ska revideras. Det är rektor som ansvarar för att planen revideras och att hemkommunen informeras om revideringen.