Ta emot en yrkeselev med intellektuell funktionsnedsättning

Att ta emot personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, på apl på arbetsplatsen kan vara en möjlighet till utveckling för hela verksamheten.

Tecknad bild på en handledare och en elev med verktyg och en bil i bakgrunden.

Företag och organisationer som omfamnar mångfald och tar emot personer med IF vet att det finns ett positivt samband mellan det och företagets lönsamhet, personalens mående och engagemang. Olika sätt att tänka berikar arbetsplatsen och där är personer med IF en viktig och värdefull resurs.

Yrkesutbildningen sker både i skolan och på arbetsplatsen

I yrkesutbildning på gymnasial nivå ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, som innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. På lärlingsutbildning går eleverna en yrkesutbildning där en större del av tiden genomförs som apl.

Syftet med utbildningen är att förbereda eleverna för yrkeslivet. Det ska också ge en god grund för personlig utveckling och inkludering i samhället. För elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, är apl ofta extra viktigt för en framtida etablering på arbetsmarknaden.

Detta är IF

IF står för intellektuell funktionsnedsättning. Personer med IF är ingen homogen grupp utan är olika precis som alla andra. Personer med IF har en nedsatt intellektuell förmåga. De kan behöva längre tid och stöd i att förstå, lära sig nytt, uttrycka tankar och känslor och att organisera sin vardag.

Se över arbetsplatsen

På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som har erfarenhet från yrket och som är lämplig för uppdraget. Handledaren behöver få tid att stötta eleven under arbetsdagen. Hen behöver också få tid att planera inför apl-perioden och följa upp efter periodens slut tillsammans med skolan.

Arbetsmiljön är viktig för att eleven ska kunna delta i arbetet. Se över att både den fysiska och sociala arbetsmiljön är funktionell för alla.

Tecknad bild. En handledare har en tankebubbla med ett frågetecken är.

Du som handledare

Du ska ha goda yrkeskunskaper och en vilja att dela med dig av dessa. Du är nyfiken och vill göra apl-perioden intressant och positiv för eleven. Du är själv öppen för att lära dig nya saker. För att kunna göra ett gott arbete behöver du få information om den specifika eleven från skolan innan apl-perioden startar.

Att ha kännedom om elevens styrkor och utmaningar gör det lättare att lägga upp arbetet och att bemöta eleven på ett bra sätt. Det är bra om ni hinner träffa eleven och skolan innan apl-perioden drar igång. För att stötta dig som handledare så erbjuder Skolverket en webbaserad kostnadsfri utbildning.

Att möta eleven

Ungdomar med IF är som ungdomar är mest: olika, med olika styrkor och behov. Eleven vill oftast vara en del i gänget och det är viktigt att alla anstränger sig lite extra för att eleven ska känna sig välkommen.

Därför kan det vara bra att du som handledare, som har kunskap om eleven, berättar för dina kollegor om vilket stöd just den här eleven behöver. Tänk på att informera på ett respektfullt sätt och utan att lämna ut onödiga detaljer.

Trots stora individuella olikheter finns det en del generella saker som kan vara viktiga att lyfta fram.

Elever med IF behöver ofta

 • tydliga instruktioner
 • konkreta arbetsuppgifter
 • kontinuerlig feedback under arbetsdagen
 • stöd och hjälp vid raster och lunch
 • förståelse för elevens individuella utmaningar
 • en tydlig ansvarsfördelning och förutsägbarhet.

Ett tips är att samtliga på arbetsplatsen går Skolverkets handledarutbildning, och just den del som handlar om olika funktionsnedsättningar. Då får ni gemensam kunskap och förståelse. Ni blir säkrare i era roller och eleven blir tryggare.

Tecknad bild på elev och handledare i en affär med frukt.

Checklista

Före apl-perioden

 • Träffa eleven och skolan – skaffa kunskap om elevens styrkor och utmaningar. Ta hjälp av elev och skolpersonal i upplägg av arbetet.
 • Få överblick över de kunskapsmål eleven förväntas uppnå.
 • Se över arbetsmiljön – fungerar den för eleven?
 • Gör en handlingsplan, tillsammans med eleven och skolan, för vad ni gör om något blir fel.
 • Informera dina kollegor om eleven som kommer utan att lämna ut onödiga detaljer.

Under apl-perioden

 • Förbered arbetsdagen tillsammans med eleven – gör till exempel checklistor eller tidschema.
 • Följ upp kontinuerligt så att eleven har något att göra och har förstått sina uppgifter.
 • Stötta, om det behövs, på raster och under lunchen.
 • Utvärdera dagen innan eleven går från jobbet så att du kan fånga upp om eleven är bekymrad över något.
 • Se till att återkoppla och följa upp med eleven och elevens lärare så att läraren får ett underlag för bedömning.

Läs mer om hur apl fungerar

Så funkar apl - en broschyr för arbetsgivare om att ta emot en elev med intellektuell funktionsnedsättning, IF, från anpassade gymnasieskolan

Så funkar apl - en broschyr för arbetsgivare om att ta emot en elev med intellektuell funktionsnedsättning, IF, från komvux som anpassad utbildning

Gå Skolverkets kostnadsfria handledarutbildning on-line

Bidrag för personligt biträde, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 september 2023.