Elever med funktionsnedsättning

Alla barn och elever i skolan och fritidshemmet ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar enligt utbildningens mål. För att göra det ska skolan och fritidshemmet ge eleven den ledning och stimulans som behövs.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom. Detta kan göra det svårare för barn och elever att delta i en undervisning som inte tar tillräcklig hänsyn till elevers olikheter. Det är därför extra viktigt att rätt sorts hjälp ges tidigt och under hela utbildningen i förskolan och skolan.

Individuellt anpassad pedagogik och skolmiljö

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen.

Rektorn har ansvar för att ge särskilt stöd

Läraren ska anpassa undervisningen för en elev med funktionsnedsättning. Elever som behöver särskilt stöd i skolan ska få det. Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att eleven med funktionsnedsättning kan nå kunskapskraven. Den som driver skolan, huvudmannen, har ansvar för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång.

Mer om elevers rätt att få hjälp i skolan

Undantag vid betygsättning

Ibland får den som sätter betyget bortse från enstaka delar av kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning när betyg sätts. Det ska då handla om en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. Det är läraren som avgör om denna bestämmelse ska användas. Det får inte innebära undantag från undervisning eller att skolan avstår från att ge särskilt stöd.

Mer om undantagsbestämmelsen vid betygssättning

Anpassning av nationella prov

För elever med funktionsnedsättning, som innebär ett direkt hinder att genomföra proven, kan det behövas anpassning vid genomförande av de nationella proven.

Mer om anpassning av nationella prov i grundskolan

Mer om anpassning av nationella prov i gymnasieskolan

Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning:

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Länk till annan webbplats.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SPSM) Länk till annan webbplats.

Särskilda skolor vid funktionsnedsättning

Ibland behöver elever med funktionsnedsättningar gå i skolor som är anpassade efter deras behov. Det finns exempelvis specialskolor på vissa orter i landet för elever med grav hörselnedsättning eller dövhet och för elever med grav språkstörning. Det finns även specialskolor för elever med svåra synnedsättningar. I de flesta kommuner finns särskolor för elever med utvecklingsstörning. Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, kan inte gå i särskolan.

Läs mer om skolformerna

Specialskola

Grundsärskola

Gymnasiesärskola

Särskild utbildning för vuxna grundläggande

Särskild utbildning för vuxna gymnasial

Om begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Exempel:
En elev kan ha en funktionsnedsättning i form av sämre hörsel och använder hörhjälpmedel i klassrummet. I ett klassrum utan hörhjälpmedel blir det ett funktionshinder. Lektionen därefter när hörhjälpmedlet är inkopplat finns inget funktionshinder. Eleven har dock fortfarande en funktionsnedsättning men klassrummet begränsar inte längre eleven.

Senast uppdaterad 04 oktober 2021

Innehåll på denna sida