Elever med funktionsnedsättning

Alla barn och elever i skolan och fritidshemmet ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar enligt utbildningens mål. För att göra det ska skolan och fritidshemmet ge eleven den ledning och stimulans som behövs.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom. Detta kan göra det svårare för barn och elever att delta i en undervisning som inte tar tillräcklig hänsyn till elevers olikheter. Det är därför extra viktigt att rätt sorts hjälp ges tidigt och under hela utbildningen i förskolan och skolan.

Elev har lagt pussel och klappar i händerna.

Individuellt anpassad pedagogik och skolmiljö

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen. Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen.

Rektorn har ansvar för att ge särskilt stöd

Läraren ska anpassa undervisningen för en elev med funktionsnedsättning. Elever som behöver särskilt stöd i skolan ska få det. Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att eleven med funktionsnedsättning kan uppfylla betygskriterierna.

Den som driver skolan, huvudmannen, har ansvar för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång.

Mer om elevers rätt att få hjälp i skolan

Undantag vid betygsättning

Ibland får den som sätter betyget bortse från enstaka delar av betygskritierna på grund av en funktionsnedsättning när betyg sätts. Det ska då handla om en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska uppfylla ett visst betygskriterium. Det är läraren som avgör om denna bestämmelse ska användas. Det får inte innebära undantag från undervisning eller att skolan avstår från att ge särskilt stöd.

Mer om undantagsbestämmelsen vid betygssättning

Anpassning av nationella prov

För elever med funktionsnedsättning, som innebär ett direkt hinder att genomföra proven, kan det behövas anpassning vid genomförande av de nationella proven.

 

Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning:

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Länk till annan webbplats.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SPSM) Länk till annan webbplats.

Anpassade skolor och specialskolor

Ibland behöver elever med funktionsnedsättningar gå i skolor som är anpassade efter deras behov. Specialskolan är till för elever som till exempel har hörselnedsättning, synnedsättning, grav språkstörning eller kombinationer av flera funktionsnedsättningar.

I de flesta kommuner finns anpassade skolor för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Elever med autism, men utan intellektuell funktionsnedsättning, kan inte gå i anpassade skolformer.

Läs mer om skolformerna

Specialskola

Anpassad grundskola

Anpassad gymnasiskola

Komvux som anpassad utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Komvux som anpassad utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Om begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Exempel:
En elev kan ha en funktionsnedsättning i form av sämre hörsel och använder hörhjälpmedel i klassrummet. I ett klassrum utan hörhjälpmedel blir det ett funktionshinder. Lektionen därefter när hörhjälpmedlet är inkopplat finns inget funktionshinder. Eleven har dock fortfarande en funktionsnedsättning men klassrummet begränsar inte längre eleven.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida