Skolbibliotek och anpassad grundskola – samarbete och framgångsfaktorer på Vallastadens skola

Vallastadens skola startades upp år 2017. Här finns en grundskola F-6 och en anpassad grundskola 1-6 i fräscha och moderna lokaler.

Foto: Ida Ross

På anpassad grundskola finns ett 60-tal elever och tillsammans med grundskolan finns totalt ca 400 elever. Ida Ross är fackutbildad bibliotekarie och hennes yrkesbefattning kallas för fokusbibliotekarie här i Linköpings kommun. Hon tillhör fokusbibliotekens organisation som har över ett tjugotal fokusbibliotekarier som arbetar på heltid på var sina skolor. Skolor i Linköping kan ansöka om att bli ett fokusbibliotek och beviljas medel till uppstarten av ett utrustat skolbibliotek och anställning av en fackutbildad skolbibliotekarie.

Skolbibliotekets betydelse för anpassad grundskola

Hur kan skolbiblioteket och anpassad grundskola samarbeta? Detta är en fråga som ofta ställs till fokusbibliotekarien Ida Ross på Vallastadens skola.

Om du arbetar som rektor och har ansvar över ett skolbibliotek känner du förmodligen väl till skolbibliotekens viktiga pedagogiska funktion på skolan. Eller om du arbetar som lärare och samarbetar med en skolbibliotekarie i undervisningen har du säkert erfarenhet kring skolbibliotekariens roll i skolan. Skolbibliotekets verksamhet kan bidra till ökad läsförståelse, språklig förmåga, kommunikation, litteratur, läsning och källkritik.
- Till det stora hela handlar det om skolbibliotekets samarbete i den pedagogiska undervisningen med anpassad grundskola. Något som redan görs på Vallastadens skola och på fokusbiblioteken i Linköpings kommun, menar Ida Ross.

Anpassad litteratur och tekniska hjälpmedel behövs i ett skolbibliotek

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet har länge ägnat speciell uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning som är en av de prioriterade grupper som nämns i Bibliotekslagen 2013:801. Uppmärksamheten kan handla om anpassad litteratur och tekniska hjälpmedel som ska vara riktade till dessa grupper. Till exempel temabokpåsar, lättlästa böcker, bilderböcker, pekböcker, taktila böcker och teckenspråksböcker. Tekniska hjälpmedel till exempel vara talboksappen Legimus eller olika betaltjänster.

-Hos oss använder anpassad grundskola skolbibliotekets temabokpåsar med olika teman som fordon, känslor och kroppen, Pippi Långstrump, Alfons Åberg och Babblarna. Vi använder dagligen olika appar i klassrummen på anpassad grundskola och under fritidshemstid säger Ida Ross.

Biblioteksschema strukturerar ett samarbete med anpassad grundskola

På Vallastadens skola har alla elever från grundskolan och anpassad grundskola samma möjligheter att besöka sitt skolbibliotek. Den anpassade grundskolan är väl integrerad i verksamheten på ett naturligt sätt. Det märks på den goda stämningen, raster och gemensamma aktiviteter på skolan. Vallastadens skola har till exempel gemensamma aktiviteter som bokmärkestävling, författarbesök, bokbytarbord, tipspromenader och utställningar i biblioteket. Hela skolan firar tillsammans gemensamma dagar som Valladagen med Rocka sockorna, FN-dagen och Nobeldagen. Skolan har dessutom temaveckor som cirkulerar över hela läsåret med dessa teman respekt, trygghet, trivsel och gemenskap som alla är med på tillsammans. Det är trygghetsteamet på skolan som arrangerar dessa temaveckor. Biblioteket är med och bidrar med litteratur och tips.

En framgångsfaktor till en struktur med skolbibliotekets samarbete med anpassad grundskola är att rektor, fokusbibliotekarien och lärarna organiserar och schemalägger sina samarbeten. En sådan struktur är att skapa ett bibliotekschema. Klasserna besöker skolbiblioteket på var sina fasta bibliotekstider varje vecka. Det finns ett stort intresse från anpassad grundskola att besöka sitt skolbibliotek vilket märks på flera sätt, inte minst av hur snabbt klasserna inför ett nytt läsår önskar boka tider till bibliotekschemat.

- Eleverna som jag möter i korridoren säger till mig att vi ses nästa gång på biblioteket igen. Jag får frågor om vilken bok jag ska läsa och önskemål på böcker att läsa. Eleverna säger till mig att det är roligt att gå till biblioteket.

Skolbibliotekets undervisning med högläsning av bilderböcker och boksamtal

Ida Ross högläser en hel del bilderböcker för klasserna.
- Som skolbibliotekarie ser jag det som min uppgift att variera läsningen. Jag tar därför ofta olika boktitlar varje gång. Detta för att fylla på med nya ord och tankar hos eleverna. Likaså för att skapa ett läsintresse och en nyfikenhet.
Vid högläsningen visas bilderna från boken samtidigt på en storbildskärm. Efter högläsningen reflekterar och samtalar vi tillsammans. Högläsningen avslutas alltid med att vi tecknar med tecken som stöd, att nu är sagan slut. Då vet eleverna att bokbion och lektionen är slut. Eleverna kan börja kika i böcker som finns i biblioteket eller gå tillbaka till klassrummen.

I undervisningen kan du som skolbibliotekarie göra väldigt mycket menar Ida. Precis som på grundskolan kan du här ha spännande och intressanta boktips, högläsning av bilderböcker i värdegrund och teman, högläsning av lättlästa kapitelböcker, läsprojekt och uppskattade författarbesök. Dina lektioner på anpassad grundskola kan med fördel anpassas efter elevgruppen med undervisning med informationssökning, källkritik och nätetik.

-Ingen elevgrupp är den andra lik att du behöver lära känna gruppen för att veta hur du ska lägga upp läsningen eller lektionen. Därför är det viktigt med ett nära samarbete med lärare och elevassistenter vid bibliotekslektionerna för att känna till en grupps behov.

I läroplanen för anpassad grundskola nämns läsning och reflektioner av skönlitteratur

Läser man i läroplanen Lgra22 nämns läsning och reflektioner av skönlitteratur:

“Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förståelse av ord och begrepp samt förmågan att läsa, skriva och delta i skriftspråkliga aktiviteter. I undervisningen ska eleverna få möta och uppleva olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande.”

Stöd och förstärkningar med bildstöd och taktila föremål

På Vallastadens skola använder lärarna och fokusbibliotekarien bildstöd och taktila föremål som stöd och förstärkningar till en lektion. Undervisningen blir lättare att följa för eleverna. Eleverna får känna på taktila föremål som har en anknytning till en text och ibland se några extra bilder som bildstöd. [1] Bildtolkning kan ibland behövas göras vid en högläsning. En skolbibliotekarie behöver vara flexibel och känna in gruppen. Vi kan ibland till och med behöva utmana elevgrupper som klarar lite svårare uppgifter, berättar Ida.

Samarbete med nyckelpersoner - kontaktpersoner

En annan framgångsfaktor till att organisera biblioteksverksamhet med anpassad grundskola är samarbete med olika nyckelpersoner, det vill säga kontaktpersoner. Det behövs för att en skolbibliotekarie ska nå olika verksamheter, menar Ida. I samarbete med en lärare från anpassad grundskola finns således ett biblioteksråd på Vallastadens anpassade grundskola.

Likaså genom en nyckelperson för fritidsverksamheten finns ett samarbete mellan fokusbiblioteket och fritidshemmen på anpassad grundskola. Tre avdelningar från fritidshemmen delar på en gemensam bibliotekstid. Ida planerar tillsammans med kontaktpersonen från fritidshemmen vilka aktiviteter som sker på bibliotekstiden med fritidshemmen. Aktiviteterna kan vara kopplade till pågående arbetsområden som tema rymden eller vänskap. Fokus är på högläsning av bilderböcker som passar för en blandad åldersgrupp.

Elevinflytande genom biblioteksråd

Vallastadens skola har två biblioteksråd, ett för anpassad grundskola och ett för grundskolan.

-Det vi har märkt i biblioteksrådet för anpassad grundskola är att eleverna får mera inflytande, vågar ta mer plats och uttrycka sina synpunkter. Läraren jag samarbetar med i rådet har skapat en dagordning med bildstöd till våra biblioteksrådsmöten. Dagordningen med bildstöd gör att eleverna lätt kan följa vilka frågor som kommer att tas upp på mötet.

På biblioteksrådsmötena har vi bland annat haft röstning av kommande läsprojekt. Elever har även visat upp egenskrivna böcker. Ett tidigare läsprojekt med tema Alfons Åberg resulterade i en fantastisk utställning på skolbiblioteket med klassernas skapelser av tittskåp och girlanger.

Våga bjuda in alla elever till skolbiblioteket och ha ett gott samarbete

Det har alltid varit en självklarhet från ledning, lärarkollegor och Ida som fokusbibliotekarie på Vallastadens skola att skolbiblioteket är till för alla elever.

-Ledningen uppmärksammade mig vid början av min anställning att det fanns behov av undervisning i källkritik på anpassade grundskolan. Jag hade fria händer att utveckla den verksamheten på mitt sätt. Vi satte igång både läsfrämjande och källkritikssamarbeten.

En fråga som ofta ställs av andra skolbibliotekarier är: Hur har skolbiblioteket samarbetat med anpassad grundskola?

Svaret på den frågan handlar mest om att våga bjuda in elevgrupperna från anpassad grundskola till skolbiblioteket och skolbibliotekets pedagogiska verksamhet i både läsfrämjande och källkritik. Och att bygga upp ett gott samarbete menar Ida.

Fokusbibliotekarie Ida Ross
Vallastadens skola/ Linköpings kommun
Skolbibliotek i världsklass år 2020, 2021, 2022
Årets skolbibliotek år 2021

Senast uppdaterad 29 april 2024

Innehåll på denna sida

    • Statsbidrag för inköp av litteratur

      Statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur.