Statsbidrag för inköp av litteratur 2024

Det här statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur i förskolan, förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut om bidragsramar

Beslut om bidragsramar för statsbidrag för inköp av litteratur 2024 Excel, 107 kB.

Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut, förutsatt att de uppfyller villkoren för bidraget.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Begär ut bidrag för att ersätta kostnader som ni redan har haft eller väntas ha under innevarande bidragsår. Begäran om utbetalning kommer att vara öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

För att kunna begära ut statsbidraget behöver du ha behörighet till e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, statliga, fristående och övriga huvudmän för

  • förskolan
  • förskoleklassen
  • lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till kostnader för inköp av tryckta skönlitterära och facklitterära böcker. Bidraget får endast användas i de skolformer som anges under Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget får inte användas för inköp av sådan litteratur som utgör läroböcker. Då kan det i stället vara möjligt att använda statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar.

Statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar 2024

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Tryckta skönlitterära och facklitterära böcker

Statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker.

Böckerna kan bara finansieras av ett statsbidrag

Statsbidraget får inte lämnas för insatser som statsbidrag har lämnats för på annat sätt. Det innebär att ni inte får använda detta bidrag till att finansiera böcker som också finansieras genom till exempel statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling eller statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar.

Ni ska ha avsatt egna medel

För att få statsbidraget ska ni under bidragsåret ha avsatt egna medel till inköp av tryckta skönlitterära och facklitterära böcker.

Bidraget ska användas under bidragsåret

Bidraget ska användas för kostnader för inköp av skönlitterära och facklitterära böcker under perioden 1 januari–31 december 2024. Det innebär att ni kan använda bidraget till att ersätta kostnader som ni både har haft och väntas ha under det aktuella året.

Vi kommer att följa upp hur bidraget används

Uppföljningen kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten för statsbidrag. Det är därför viktigt att ni meddelar oss om ni inte har nyttjat hela ert beviljade statsbidrag.

När vi följer upp hur bidraget används är ni som har tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som vi bestämmer. Detsamma gäller om en annan myndighet har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur statsbidraget har använts. Ni ska också lämna de uppgifter som vi eller någon annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2024 finns det 176 miljoner kronor att fördela. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den totala summan bidrag som ni kan begära ut vid aktuellt tillfälle framgår av bidragsramen.

Bidragsramarna fastställs proportionellt utifrån antalet barn och elever som huvudmannen har i förhållande till det totala antalet barn och elever i stadiet eller skolformerna hos samtliga huvudmän. Enbart elever i det stadie och skolformer som beskrivs i avsnittet Vem kan söka statsbidraget? räknas in. Ingen bidragsram ska understiga 1 500 kronor.

Antalet barn och elever hos en huvudman beräknas som ett genomsnitt av det totala antalet barn och elever hos huvudmannen i det aktuella stadiet eller de aktuella skolformerna under de tre närmast föregående åren respektive läsåren.

Om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre år eller läsår före bidragsåret räknas i stället genomsnittet utifrån den period som huvudmannen har bedrivit verksamhet. Om huvudmannen inte har haft några barn eller elever under året eller läsåret närmast före bidragsåret beslutas det inte om någon bidragsram.

Överlåtelse och övertagande av huvudman

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se och kontakta de bidrag det berör. Kontakta statsbidrag.litteratur@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.litteratur@skolverket.se.

Senast uppdaterad 02 juli 2024.

Frågor och svar

Man ansöker inte om statsbidraget. Som huvudman behöver man ha blivit tilldelad en bidragsram för att kunna ta del av bidraget. Bidragsramen visar hur mycket man har rätt att begära ut, förutsatt att villkoren för bidraget är uppfyllda. Huvudmän med bidragsram kan sedan begära ut hela eller delar av sin bidragsram för de kostnader man har haft eller förväntas ha för inköp av litteratur under 2024.

I förordningen är det för bidragsåret 2024 reglerat att ni ska avsätta egna medel. Det är dock inte reglerat hur mycket egna medel som ni ska avsätta. Detta innebär att det är helt upp till er som huvudman att avgöra hur mycket ni väljer att avsätta.

Att avsätta medel innebär att ni behöver avsätta medel för inköp av tryckt skön- och facklitteratur för förskolan, förskoleklassen eller lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan under bidragsåret 2024. Vid en eventuell kontroll ska ni därmed kunna påvisa att ni har satt undan medel i er budget.

Vi kan inte uttala oss om specifika titlar eller böcker. Ni kan köpa in tryckt skön- och facklitteratur för statsbidraget. Det är viktigt att ni tydligt kan styrka och motivera att bidraget har använts i enlighet med förordningen vid en kontroll.

Det är inte möjligt att använda bidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Inköp av läroböcker och lärarhandledningar kan finansieras av statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar.

Statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar 2024

Syftet med bidraget är att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur. Inköpen ska därför vara riktad till barn och elever, och inte till pedagoger.

Statsbidraget kan inte användas till inköp av litteratur till folkbibliotek. Statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur i förskolan, förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.