Verktyg för rörlighet i Europa

I Europa pågår ett omfattande arbete för att utveckla yrkesutbildningen och underlätta rörlighet mellan länderna för både studerande och arbetstagare.

Samarbetet har resulterat i en rad verktyg och rekommendationer. De handlar bland annat om att synliggöra kvalifikationer, stärka kvalitetsarbetet inom yrkesutbildningen, införa ett meritöverföringssystem och att utveckla samverkan mellan de som bedriver yrkesutbildning i Europa. I Sverige är ansvaret för att införa och informera om dessa olika verktyg fördelat på olika myndigheter.

ECVET - ett dokumentationssystem för meritöverföring för yrkesutbildning

ECVET (European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training) är ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning. ECVET underlättar rörlighet över landsgränserna och stöder det livslånga lärandet, genom att göra det lättare att överföra, samla ihop och få lärandet erkänt.

ECVET toolkit Länk till annan webbplats.

ECVET har ett starkt individperspektiv

Verktyget möjliggör för individen att få sina läranderesultat dokumenterade och erkända i ländernas olika yrkesutbildningssystem. Verktyget kan underlätta tillgodoräkning av delar av utbildningen eller moduler, så att individens utbildningsväg inte behöver förlängas, till exempel då studier förläggs utomlands.

Verktyget gör det lättare för en framtida arbetsgivare att förstå utbildningsvägarna i ett annat land. ECVET kan också bidra till att tydliggöra individens kompetens mot de kvalifikationskrav som arbetsmarknaden ställer.

ECVET för livslångt lärande

ECVET kan stödja olika vägar att få en kvalifikation som till exempel ett utbildningsbevis, en examen, ett certifikat eller ett diplom. Det underlättar erkännande av lärande som har skett i olika situationer så väl formella, informella som icke formella. Validerade läranderesultat beskrivna i form av en eller flera moduler kan relateras till kurser i det formella eller informella utbildningssystemet. Utbildningsanordnare kan då erbjuda kompletterande utbildningsavsnitt, som möjliggör för individen att även tillägna sig hela kurser eller utbildningar.

Samarbetsavtal och lärandeavtal som verktyg för kvalitetssäkring

Förtroende, samverkan och kvalitetssäkring är en förutsättning för meritöverföring mellan olika utbildningssystem. Rekommendationen föreslår därför en process för att underlätta överföring och erkännande av bedömda utbildningsmoduler som inkluderar olika former av utbildningsöverenskommelser.

Ett samarbetsavtal (memorandum of understanding) tydliggör ramarna för samarbetet mellan behöriga institutioner, till exempel den sändande och mottagande skolan/utbildningsanordnaren inom ett internationellt utbytesprojekt.

Ett lärandeavtal eller utbildningskontrakt (learning agreement) upprättas för varje elev/studerande och specificerar vilka läranderesultat som ska uppnås och hur de ska bedömas. Bedömda läranderesultat, uppgifter om moduler och ECVET-poäng förs in i elevens/den studerandes betygsdokumentation.

ECVET i Sverige

I Sverige har inga formella beslut tagits om hur ECVET ska tillämpas i den svenska yrkesutbildningen. Gymnasieskolor och andra yrkesutbildningsanordnare har testat och testar ECVET inom ramen för europeiska samarbetsprojekt och utbyten. Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har utrett om regleringen och utformningen av den gymnasiala yrkesutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen ligger i linje med intentionerna i ECVET-rekommendationen.

Gymnasial yrkesutbildning och ECVET

Utformningen och regleringen av den svenska gymnasiala yrkesutbildningen ligger väl i linje med intentionerna i ECVET-rekommendationen. Den svenska gymnasieskolan är kursutformad och är på så sätt uppbyggd av moduler. Kursutformningen möjliggör för eleverna att ackumulera läranderesultat i enlighet med en nationell fastställd programstruktur, men även att överföra hela eller delar av dessa läranderesultat vid till exempel byte av studieväg. I den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå erbjuds, med några få undantag, samma kurser vilket gör att eleven kan bygga vidare på sina tidigare studier i syfte att ta ut en yrkesexamen eller utbilda sig inom ett nytt område.

Mer om ECVET, EU Länk till annan webbplats.

EQAVET - kvalitetssäkring av yrkesutbildning

EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) är en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Referensramen bygger på en cykel för kvalitetssäkring och förbättring som består av fyra olika faser

 • planering
 • genomförande
 • bedömning / utvärdering
 • översyn / revidering

Dessa fyra steg beskrivs i en bilaga till referensramen.

Referensramen är mycket lik det system för systematiskt kvalitetsarbete som finns i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.

EQAVET omfattar en mängd indikatorer som är avsedda att stödja utvärdering och kvalitetsförbättring av ett lands yrkesutbildning. Indikatorerna kan också användas på regional, samt lokal nivå och ska kunna användas som en verktygslåda ur vilken användare kan välja de indikatorer som anses mest relevanta för deras kvalitetssäkringssystem. Referensramen kan också kopplas till andra europeiska verktyg som EQF och ECVET.

Kort orientering av kvalitetsindikatorerna

Här följer en kort orientering av de kvalitetsindikatorer som EQAVET innehåller på systemnivå. Observera att EQAVET omfattar all yrkesutbildning oavsett nivå och sektor.

De 10 indikatorerna handlar om:

 1. Vilken betydelse kvalitetssäkringssystemen har hos de som anordnar yrkesutbildning.
 2. Vilka medel som ges till fortbildning för yrkeslärare.
 3. Antalet deltagare i olika yrkesutbildningsprogram.
 4. Hur många som avslutar sin yrkesutbildning.
 5. Hur många som de facto får en anställning efter avslutad yrkesutbildning.
 6. I vilken grad yrkesutbildningen ger de kompetenser som sedan efterfrågas av arbetsgivaren.
 7. Hur arbetslösheten ser ut för olika typer av yrkesutbildade.
 8. Hur missgynnade grupper får tillträde till yrkesutbildning.
 9. Mekanismer för att kartlägga utbildningsbehov på arbetsmarknaden.
 10. Olika program för att främja en bättre tillgång till yrkesutbildning.

EQF/NQF - gör kvalifikationer synliga

EQF (European Qualification Framework) är en gemensam europeisk referensram och ett översättningssystem som knyter samman olika länders kvalifikationssystem. Det ska göra det lättare att läsa, förstå och jämföra kvalifikationer från olika länder och system.

Kärnan i EQF är åtta referensnivåer. Varje nivå ska återge vilken kunskap, färdighet och kompetens en person ska ha uppnått för att få kvalifikationen – oberoende av hur den har uppnåtts. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från de mest grundläggande till den högsta nivån på akademisk och yrkesinriktad utbildning.

Varje land (idag 34 länder) som ställt sig bakom EQF rekommenderas att utifrån EQF skapa ett nationellt kvalifikationsramverk, NQF (National Qualifiction Framework).

Myndigheten för yrkeshögskola samordnar EQF i Sverige.

Europass - beskriver och dokumenterar meriter

Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa. Europassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka arbete och utbildning inom EU.

Europass består av fem olika dokument som tydliggör färdigheter och yrkeskvalifikationer. Detta för att hjälpa medborgare att kommunicera med arbetsgivare och utbildningsanordnare utomlands:

 • Meritförteckning (CV)
 • mobilitetspass (utbildning i annat europeiskt land)
 • språkpass
 • tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå
 • bilaga till examensbevis från högskola eller universitet.

Skolverket ansvarar för tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå.

Europass - ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Information om de övriga fyra dokumenten finns på UHRs webbplats:

Internationella möjligheter,europass, på UHRs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 december 2020