Verktyg för rörlighet i Europa

I Europa pågår ett omfattande arbete för att utveckla yrkesutbildningen och underlätta rörlighet mellan länderna för både studerande och arbetstagare.

Samarbetet har resulterat i en rad verktyg och rekommendationer. De handlar bland annat om att synliggöra kvalifikationer, stärka kvalitetsarbetet inom yrkesutbildningen, införa ett meritöverföringssystem och att utveckla samverkan mellan de som bedriver yrkesutbildning i Europa. I Sverige är ansvaret för att införa och informera om dessa olika verktyg fördelat på olika myndigheter.

Europass - beskriver och dokumenterar meriter

Europass består av flera dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa. Europassen förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka arbete och utbildning inom EU.

Europass består av fem olika dokument som tydliggör färdigheter och yrkeskvalifikationer. Detta för att hjälpa medborgare att kommunicera med arbetsgivare och utbildningsanordnare utomlands:

 • Meritförteckning (CV)
 • Mobilitetspass (utbildning i annat europeiskt land)
 • Språkpass
 • Tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå
 • Bilaga till examensbevis från högskola eller universitet.

Skolverket ansvarar för tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå. Information om de övriga fyra dokumenten finns på UHR:s webbplats.

Europass - ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Europass, UHR:s webbplats Länk till annan webbplats.

EQAVET - kvalitetssäkring av yrkesutbildning

EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) är en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Referensramen bygger på en cykel för kvalitetssäkring och förbättring som består av de fyra olika faserna

 • planering
 • genomförande
 • bedömning/utvärdering
 • översyn/revidering.

Dessa fyra steg beskrivs i en bilaga till referensramen.

Referensramen är mycket lik det system för systematiskt kvalitetsarbete som finns i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.

EQAVET omfattar en mängd indikatorer som är avsedda att stödja utvärdering och kvalitetsförbättring av ett lands yrkesutbildning. Indikatorerna kan också användas på regional, samt lokal nivå och ska kunna användas som en verktygslåda ur vilken användare kan välja de indikatorer som anses mest relevanta för deras kvalitetssäkringssystem. Referensramen kan också kopplas till andra europeiska verktyg som EQF och ECVET.

Kort orientering av kvalitetsindikatorerna

Här följer en kort orientering av de kvalitetsindikatorer som EQAVET innehåller på systemnivå. Observera att EQAVET omfattar all yrkesutbildning oavsett nivå och sektor.

De 10 indikatorerna handlar om:

 1. Vilken betydelse kvalitetssäkringssystemen har hos de som anordnar yrkesutbildning.
 2. Vilka medel som ges till fortbildning för yrkeslärare.
 3. Antalet deltagare i olika yrkesutbildningsprogram.
 4. Hur många som avslutar sin yrkesutbildning.
 5. Hur många som de facto får en anställning efter avslutad yrkesutbildning.
 6. I vilken grad yrkesutbildningen ger de kompetenser som sedan efterfrågas av arbetsgivaren.
 7. Hur arbetslösheten ser ut för olika typer av yrkesutbildade.
 8. Hur missgynnade grupper får tillträde till yrkesutbildning.
 9. Mekanismer för att kartlägga utbildningsbehov på arbetsmarknaden.
 10. Olika program för att främja en bättre tillgång till yrkesutbildning.

EQF/NQF - gör kvalifikationer synliga

EQF (European Qualification Framework) är en gemensam europeisk referensram och ett översättningssystem som knyter samman olika länders kvalifikationssystem. Det ska göra det lättare att läsa, förstå och jämföra kvalifikationer från olika länder och system.

Kärnan i EQF är åtta referensnivåer. Varje nivå ska återge vilken kunskap, färdighet och kompetens en person ska ha uppnått för att få kvalifikationen – oberoende av hur den har uppnåtts. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från de mest grundläggande till den högsta nivån på akademisk och yrkesinriktad utbildning.

Varje land (idag 34 länder) som ställt sig bakom EQF rekommenderas att utifrån EQF skapa ett nationellt kvalifikationsramverk, NQF (National Qualifiction Framework).

Myndigheten för yrkeshögskola samordnar EQF i Sverige.

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer, Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 04 juli 2023

Innehåll på denna sida