Europass - ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå

Europass ger information om de yrkeskvalifikationer som en person har efter att ha avslutat ett yrkesprogram på gymnasial nivå. Skolor behöver skriva ut och bifoga tillägget Europass till elevernas examen.

Skriv ut och bifoga Europass-tillägg

Informationen kompletterar examensbeviset och beskriver personens yrkeskunnande i form av kunskaper, förmågor och färdigheter. Genom detta tillägg blir det officiella slutbetyget/examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra länder.

Alla elever som når yrkesexamen eller gymnasieingenjörsexamen kan få ”Europass – tillägg till yrkesexamen”. Bifoga tilläggen nedan till examensbeviset. Tilläggen finns även på engelska.

Europass - tillägg på svenska

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

*) Förklarande anmärkningar. Dokumenten är avsedda att ge kompletterande information till nämnda examen och har inte någon rättslig status i sig självt. Det baserar sig på rådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet rörande kvalifikationer, på rådets resolution 96/C 224/04 av den 15 juli 1996 om klarhet och tydlighet när det gäller yrkesutbildningsbevis, och på Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare. Ytterligare information kan erhållas från: https://europass.cedefop.europa.eu © Europeiska gemenskaperna, 2002

Europass - tillägg på engelska

Building and Construction Programme (BA)

Business and Administration Programme (HA)

Child and Recreation Programme (BF)

Electricity and Energy Programme (EE)

Handicraft Programme (HV)

Health and Social Care Programme (VO)

Certificate Supplement: Health and Social Care Programme* Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Hotel and Tourism Programme (HT)

HVAC and Property Maintenance Programme (VF)

Industrial Technology Programme (IN)

Natural Resource Use Programme (NB)

Restaurant Management and Food Programme (RL)

Sales and Service Programme (FS)

Vehicle and Transport Programme (FT)

*) Explanatory note. These documents are designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in themselves. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information available at: http://europass.cedefop.europa.eu © European Communities 2002

Livslång vägledning i Europa

Livslång vägledning i Europa utgår från ett antal gemensamma prioriteringar. Länderna är överens om att en stark vägledning är nödvändig för att rusta människor i att hantera sitt lärande, sin karriär och övergångar mellan utbildning och arbete.

Det är framför allt fyra områden som är i fokus för Livslång vägledning:

  • förmågan till karriärhantering
  • tillgången till vägledning
  • kvalitetssäkring
  • samordning av vägledningstjänster.

Samarbetet mellan länderna sker inom ramen för att europeiskt policynätverk för livslång vägledning, ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network). Länderna samverkar också inom Euroguidance, som är ett nätverk av nationella informations- och resurscenter med målsättning att stödja vägledare i deras arbete med internationella frågor och att göra det lättare att studera, praktisera eller arbeta i Europa.

Ansvarig myndighet för Livslång vägledning är Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

VNFIL - erkänna tidigare lärande

VNFIL (Validation of Non-Formal and Informal Learning) utgår från
gemensamma europeiska principer och riktlinjer, samt utformas och
anpassas till varje medlemslands förutsättningar.

Validering handlar om att synliggöra och erkänna det lärande som individer bär med sig oberoende av hur, var och när man har lärt sig. Validering bygger på principerna för läranderesultat och främjas av att de övriga nämnda verktygen stödjer validering av tidigare lärande.

Vägledning, eller LLG (LifeLong Guidance) som det benämns inom EU, är en nödvändig förutsättning för att validering ska komma till full nytta för individ och samhälle.

Senast uppdaterad 16 maj 2024

Innehåll på denna sida