Planera examen inom komvux på gymnasial nivå

Verktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux.

Verktyget ger möjlighet att hantera och bedöma vilka kurser som kan ingå i en gymnasieexamen från komvux och hur dessa förhåller sig till gymnasieskolans program. För en del elever kan det vara aktuellt att omvandla tidigare betyg i kurser som de har läst i gymnasieskolan till kurser de läser eller har läst inom komvux. Av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:196), även kallad motsvarandelistan, framgår det vilka kurser, enligt kursplaner, som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och som därmed får ingå i en gymnasieexamen.

Verktyget ger ett underlag som kan stödja en elevs planering och behov av kompletterande studier. Det kan även stödja kommunernas arbete med rätten för vuxna att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högre studier.

Du som använder verktyget bör vara uppmärksam på att såväl ämnen som kurser ibland revideras eller upphävs. Nya kurser kan också tillkomma vilket kan påverka planeringen. Notera att vissa vägval eventuellt behöver beslutas av rektor.

Verktyget Planera din examen inom komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Motsvarandelistan Länk till annan webbplats.

Examensplanering inom kommunal vuxenutbildning
Senast uppdaterad 27 juni 2023