Hjälp om ditt barn behöver extra stöd på lättläst svenska

Alla barn har rätt till hjälp och stöd i skolan.

På den här sidan kan du läsa om vart du kan vända dig

om du behöver extra stöd i skolan.

Hjälp och stöd anpassat efter dina behov

Alla barn och elever i skolan har rätt att lära sig och utvecklas

så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Därför har också alla elever rätt att få hjälp och stöd i skolan.

Hjälpen och stödet ska vara anpassat för eleven.

En elev behöver inte ha någon diagnos

för att ha rätt till hjälp eller stöd.

Vem kontaktar jag?

Om det är problem i skolan kontaktar du först skolan.

Om du inte får den hjälp du behöver från skolan

kan du kontakta den som är ansvarig för skolan eller Skolinspektionen.

1. Skolan

a. Kontakta läraren

Läraren ska se till att ditt barn får till exempel får skolböcker som passar hen

och extra tydliga instruktioner.

Om det inte fungerar kontaktar du rektorn.

b. Kontakta rektorn

Rektorn ska undersöka om ditt barn behöver särskilt stöd

och skriva ett åtgärdsprogram för ditt barn.

Om du inte är nöjd med rektorns förslag på åtgärder

kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

c. Överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd

Läs mer om hur du överklagar, Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats.

(texten är inte på lättläst svenska)

2. Den som är ansvarig för skolan (huvudmannen)

Kontakta den som är ansvarig för skolan och klaga om du inte är nöjd

och ditt barn behöver mer hjälp.

Är det en kommunal skola kan du ringa till kommunens växel och fråga vem du ska prata med. I en fristående skola är styrelsen i skolan ansvarig.

3. Skolinspektionen

Kontakta Skolinspektionen om det är stora problem i skolan

som skolan eller den som är ansvarig för skolan inte gör något åt.

Det kan gälla problem bara för ditt barn

eller för flera barn eller hela skolan.

Läs mer om att kontakta Skolinspektionen vid problem Länk till annan webbplats.

(texten är inte på lättläst svenska)

Vad kan skolan göra?

Skolan ska anpassa undervisningen om ditt barn behöver det.

Om det inte räcker kan ditt barn ha rätt till mer hjälp.

Skolan ska titta på hela situationen i skolan för ditt barn,

alltså även hur det fungerar till exempel på raster och i matsalen.

Ditt barn kan till exempel få hjälp med

  • att planera sin skoldag
  • extra tydliga instruktioner
  • andra skolböcker
  • en speciallärare under en viss tid.

Skolan kan ge extra hjälp

Om den hjälp ditt barn får inte räcker ska rektorn undersöka

om ditt barn behöver mer hjälp.

Skolan ska göra en plan som kallas åtgärdsprogram över den hjälp som ditt barn ska få.

Hen kan då till exempel få

  • mer kontakt med en speciallärare under längre tid
  • vara i en särskild undervisningsgrupp
  • en elevassistent som hjälper eleven under skoldagen.

Du och ditt barn får vara med när skolan gör planen över åtgärderna,

och till exempel berätta om situationen i skolan

och komma med förslag på åtgärder.

Överklaga om du inte är nöjd

Du kan överklaga skolans plan över åtgärder

eller om skolan inte gör någon plan.

Läs mer om hur du överklagar, Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats.

(texten är inte på lättläst svenska

Hjälp med nationella prov

om ditt barn har en funktionsnedsättning

Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan hen också få hjälp

när hen gör nationella prov,

till exempel få längre tid att göra provet eller skriva på en dator.

Vad kan Skolverket göra?

Skolverket kan svara på frågor om skollagen och andra regler för skolor.

Vi kan också ge råd och stöd men vi kan inte bestämma om ett särskilt barn

eller om en särskild skola eller förskola gör rätt eller fel.

Skolverkets information på lättläst svenska

Den här texten är på lättläst svenska.

Texten utgår från en annan text på vår webbplats.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida