Ny pandemirapport om elevers mående och arbetsmiljö

Pandemin har, enligt lärare och rektorer, påverkat elevers mående, elevhälsoarbetet och krävt en stor arbetsinsats från lärare och skolpersonal. Vissa elevers mående påverkades negativt på grund av både undervisning på distans och restriktioner. Det visar undersökningar Skolverket genomfört inom grund- och gymnasieskolan.

Skolverkets enkätundersökning bekräftar, till stor del, den bild som framkommit i andra myndigheters och organisationers uppföljningar av elevers hälsa och skolpersonalens arbetsmiljö under pandemin. Undervisning på distans, har haft negativ påverkan på en del elevers mående, enligt många lärare och rektorer. Måendet har även påverkats av oro och stress samt av restriktionerna i stort. Elevhälsoteamens arbete blev viktigare än någonsin, men undervisning på distans gjorde arbetet mer utmanande än vanligt. Enligt gymnasierektorerna har förutsättningarna för elevhälsoarbetet förbättrats i och med återgången till undervisning på plats i skolan.

Pandemin har krävt en större arbetsinsats

Personalfrånvaron var störst inom grundskolan vilket bidrog till en ökad arbetsbelastning för personalen som var i tjänst, enligt rektorer och lärare. Även i normala fall är lärar- och personalbristen en stor utmaning för skolan, vilket förstärktes i och med den höga personalfrånvaron. Nya rutiner, ökad administration, oro för smitta, stor elevfrånvaro och viss undervisning på distans på högstadiet anges också som bidragande orsaker till den ökade arbetsbelastningen. Lärare i förskoleklass och grundskolans lägre årskurser tycks ha haft särskilt hög arbetsbelastning. Inom gymnasieskolan var personalfrånvaron inte lika hög, men även där uppges arbetsbelastningen ha ökat under pandemin på grund av bland annat omställning till undervisning på distans och oro för elevernas hälsa och lärande.

- Lärares och all skolpersonals hårda arbete har varit en förutsättning för att skolan ska klara pandemin så pass väl, säger Katarina Nyström som ansvarar för Skolverkets uppföljningar och utvärderingar av pandemins konsekvenser för skolan.

Mer information

Resultaten av undersökningarna har delats upp i två olika rapporter, en för grundskolan och en för gymnasiet. Via länken nedan hittar du rapporterna, tillsammans med de andra löpande uppföljningar av pandemins konsekvenser Skolverket genomfört de senaste dryga två åren.

Uppföljning av coronapandemins konsekvenser

Publicerades den .