Skolverket remitterar förslag på ämnesplaner

Skolverket skickar idag ut drygt 500 ämnesplaner och 27 programstrukturer på remiss. Remissen är en del av uppdraget att förbereda införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. Remissinstanser är skolväsendet, myndigheter, organisationer och andra berörda aktörer.

Ämnesbetyg kommer att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning från den 1 juli 2025. Skolverket har tidigare lämnat förslag till regeringen på hur de nio gymnasiegemensamma ämnena ska anpassas i en ämnesbetygsmodell, samt på uppdaterade examensmål och programmål.

Remissen pågår från den 23 januari till och med den 23 mars och innehåller drygt 500 ämnesplaner och 27 programstrukturer. I arbetet med förslagen har Skolverket involverat experter och olika referensgrupper, till exempel skolhuvudmän, rektorer, lärare, elever och Skolverkets olika samrådsgrupper såsom branscher, andra myndigheter, organisationer samt lärosäten.

Syftet med remissen är att samla in ytterligare synpunkter från berörda aktörer, inom och utanför skolan. När remisstiden går ut går Skolverket igenom alla synpunkter och bearbetar förslagen. Därefter fattar Skolverkets generaldirektör beslut.

Uppdaterat ämnesinnehåll och mer fokus på bildning

Förutom att de föreslagna ämnesplanerna anpassats till ämnesbetyg så har Skolverket uppdaterat innehållet utifrån till exempel samhälls- och teknikutveckling. Syftet är att eleverna ska bli bättre rustade för arbetsmarknaden och vidare studier samt få den senaste och mest uppdaterade kunskapen inom ämnet. Även bildningsperspektivet och hållbar utveckling förstärks.

Förslag till regeringen efter den första remissen

Första remissen våren 2022 innehöll ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena för gymnasieskolan. Den innehöll också förslag på programstrukturer och programmål för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolverket bearbetade förslagen utifrån synpunkter från remissinstanserna under hösten 2022 och har redovisat förslagen till regeringen. Det är regeringen som fattar beslut om just dessa ämnesplaner men beslut är ännu inte fattat.

Redovisning av uppdrag om införandet av ämnesbetyg

Tredje remissen genomförs i slutet av 2023

En tredje och sista remissomgång genomförs vid årsskiftet 2023/2024. Då remitteras bland annat modersmål, minoritetsspråk och ämnesplaner för riksrekryterande utbildningar inklusive utbildningen gymnasieingenjör – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.

Fakta om ämnesbetygsreformen

Den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande skolformsdelar inom komvux. Med ett ämnesutformat system kommer undervisningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan att pågå under en längre sammanhållen period innan en elev får sitt slutliga betyg, till skillnad från dagens kursutformade system där eleven får ett betyg efter varje kurs.

Den framtida ämnesutformade gymnasieutbildningen har ett större fokus på ämnet som helhet jämfört med dagens kursutformade system. Alla ämnen har en syftestext, nivåer med centralt innehåll för varje nivå (i stället för dagens kurser) och betygskriterier som är gemensamma för hela ämnet.

Syftet med ämnesbetyg

  • är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutgiltiga betyget sätts
  • läraren får också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn
  • betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleverna kan i slutet av sina studier i ämnet.

Bakgrund

Bakgrunden är den betygsutredning som tillsattes 2018 som resulterade i ett betänkande 2020. Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper SOU 2020:43.

Regeringen skrev därefter en proposition till riksdagen. Riksdagen fattade beslut i enlighet med propositionen den 23 februari 2022.

Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU7 Länk till annan webbplats.

Samråd

Under arbetet med uppdraget har Skolverket bjudit in en rad intressenter till olika samråd, däribland de nationella programråden för yrkesprogrammen, rådet för de högskoleförberedande programmen, företrädare för de nationella minoriteterna, funktionshinderorganisationer och läromedelsförlag. Samråd har även hållits med olika myndigheter och organisationer, samt med huvudmän, rektorer lärare och elever.

Kontakt

För frågor, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se.

Mer information

Publicerades den .