Regelverk för digitala nationella prov skickas på remiss

De digitala nationella proven införs succesivt med start år 2024 och berör tusentals skolor och hundratusentals elever. För att skolhuvudmännen ska ha rätt teknik, organisation och kompetens på plats har Skolverket de senaste åren tydliggjort vad de behöver förbereda. Som ett sista steg ska dessa krav nu formaliseras och bli styrande, i form av föreskrifter för digitala nationella prov. Förslaget på föreskrifter skickas nu ut på remiss till över 60 instanser inom skolan.

År 2017 fattade regeringen beslut om att de nationella pappersproven skulle ersättas med digitala. Skolverket fick då i uppdrag att ta fram en provtjänst och förbereda skolorna för att kunna ansluta sig till den. I dag, när de nationella proven skrivs på papper, ställs krav på hur proven tas emot och förvaras för att säkerställa ett säkert genomförande. På samma sätt behövs det krav och rutiner när de nationella proven ska skrivas digitalt.

Tekniska förutsättningar kända sedan tidigare

Förslaget på föreskrifter, eller regelverk, som Skolverket skickar ut på remiss i dag tydliggör vad skolhuvudmännen behöver förbereda för att elever och lärare ska kunna genomföra digitala nationella prov. Föreskrifterna gäller för både kommunala och fristående huvudmän.

– Regelverket gör det tydligt för skolhuvudmännen vad som behöver vara på plats så att lärare och elever kan logga in samt genomföra och bedöma prov på ett säkert sätt. De allra flesta kommer att känna igen kraven som nu ska formaliseras. Än återstår en del förberedelser för skolhuvudmännen, säger Anders Boman, chef för nationella prov på Skolverket.

Digitala nationella prov sparar tid på sikt

Digitaliseringen av proven är en följd av den tekniska utvecklingen i samhället. Skolverket bedömer att det finns ekonomiska konsekvenser av förslagen till föreskrifter, men att de är svåra att beräkna eftersom skolhuvudmänen kommit olika långt i förberedelserna. Många av de tekniska kraven, till exempel en stabil och säker internetuppkoppling eller tillgång till datorer, bör dock redan finnas på plats.

– Eftersom föreskrifterna är styrande så är det viktigt att kraven läggs på en rimlig nivå. Vi har gjort allt vi kan för att hålla nere kostnaderna, exempelvis genom att välja tekniska lösningar som innebär så låga kostnader som möjligt. På sikt kommer digitala nationella prov att minska tiden lärarna behöver lägga på proven tack vare automatisk rättning och resultatrapportering, säger Anders Boman.

Förslaget på regelverk skickas till 62 remissinstanser inom skolan, myndigheter och organisationer. Remisstiden pågår till och med den 29 maj. Därefter fattar Skolverket beslut. Föreskrifterna föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2023/24.

Fakta om föreskrifterna

Skolverkets förslag till föreskrifter tar hänsyn till informationssäkerhet, dataskydd samt skollagen och innehåller bestämmelser inom de här områdena:

  • tekniska krav på bland annat internetuppkoppling och digitala enheter
  • överföring av användaruppgifter till Skolverket för tillgång till provplattformen
  • riktlinjer för att uppnå ett rättssäkert och likvärdigt provgenomförande
  • möjligheten att genomföra digitala nationella prov efter föreskriven provtidpunkt
  • hantering och förvaring av elevlösningar och andra uppgifter i pappersformat
  • ikraftträdande och övergångsbestämmelser

För mer information

Nu blir nationella prov digitala

Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov

Uppdrag att digitalisera de nationella proven, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .