Om digitala nationella prov

Under 2024 genomförs de första digitala nationella proven. Här kan du läsa om vad det innebär.

Elever sitter vid varsin dator och gör ett prov i ett glest möblerat klassrum.

Digitala nationella prov

Höstterminen 2024 genomförs de första nationella proven digitalt. Det är proven i engelska 5, engelska 6, svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 för gymnasieskolan. Proven ska genomföras i slutet av ämnen/kurser där proven är obligatoriska. Inom gymnasieskolan kan detta antingen vara på hösten eller på våren beroende på elevernas timplaner. Det betyder att de flesta gymnasieskolor kommer att genomföra digitala prov för första gången under våren 2025.

De allra flesta delprov kommer att digitaliseras men vissa kommer att genomföras utanför Skolverkets provplattform till exempel de muntliga delproven.

Skolverkets nya provplattform

Eleverna kommer att genomföra de digitala nationella proven i Skolverkets nya provplattform. När eleverna har genomfört proven automaträttas en del provuppgifter direkt i provplattformen. De provuppgifter som ska bedömas av lärare bedöms i provplattformen. När bedömningen är klar finns provresultaten tillgängliga i provplattformen.

Automaträttade uppgifter och bedömning

Målet är att de nationella proven ska innehålla en så stor andel automaträttade provuppgifter som möjligt, det vill säga att elevsvaren rättas automatiskt i provplattformen. Provuppgifter som automaträttas är till exempel kortsvarsuppgifter och flervalsuppgifter där eleven väljer ett svarsalternativ. Dessa typer av uppgifter finns redan idag i de nationella proven. När proven blir digitala kommer denna typ av uppgifter att öka i andel. Automaträttade uppgifter bidrar till att både effektivisera bedömningsarbetet och öka tillförlitligheten i rättningen.

Uppgifter där eleverna får formulera egna svar eller lösningar kommer att bedömas manuellt i provplattformen förutom vissa kortsvarsuppgifter. Exempel på uppgifter som ska bedömas manuellt i provplattformen är uppgifter där eleverna ska argumentera för en åsikt eller skriva en längre text eller uppsats.

Provbetyget räknas ut automatiskt

För varje uppgift finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provplattformen eller av en bedömare kommer elevens prestation omvandlas till poäng. Poäng från automaträttade och manuellt bedömda uppgifter sammanställs automatiskt. Utifrån kravgränser omvandlas totalpoängen till ett provbetyg i provplattformen.

Tillgänglighet

Elevgränssnittet i provplattformen uppfyller kraven om tillgänglighet enligt WCAG 2.0 AA. Vi har kontinuerligt genomfört användbarhetstester där elever i olika åldrar och med olika förmågor deltagit. Resultaten från de här testerna har använts för att göra förbättringar i gränssnittet.

Eleverna kommer att kunna göra egna inställningar. Det kan till exempel handla om att välja storlek på text, justera radavstånd och ändra bakgrundsfärg.

En viktig samarbetspartner i arbetet med att konstruera tillgängliga prov är Specialpedagogiska skolmyndigheten som bland annat har granskat riktlinjerna för framtagande av prov och testat funktionalitet i provplattformen.

Förbered dig och eleverna

Innan ni ska genomföra nationella prov i provplattformen behöver ni förbereda er. För dig som lärare och skolpersonal finns en webbutbildning om hur provplattformen fungerar.

Du och dina elever kommer att kunna testa provplattformen och genomföra demoprov innan proven ska genomföras i skarpt läge. Det finns även en film och manual för elever.

För att de digitala nationella proven ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt behöver eleverna även ha digital kompetens. Det handlar till exempel om att eleverna ska vara vana vid att arbeta med den digitala enhet som ska användas vid provtillfället och kunna läsa och skriva digitala texter.

Syftet med digitaliseringen

Syftet med att digitalisera nationella prov är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera proven. Målet är att det ska leda till:

 • minskad arbetstid för bedömning och resultathantering
 • automatisk inrapportering av provresultat
 • att flera delar av kurs- och ämnesplaner kan prövas i proven
 • ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar
 • förenklad data- och resultathantering.

Tidsplan för införandet i grundskolan och gymnasieskolan

Övergången till digitala prov sker successivt med olika ämnen, årskurser och skolformer. Här ser du när respektive prov och bedömningsstöd genomförs digitalt första gången i grundskolan och gymnasieskolan.

Läsåret 2023/24

 • Betygsstödjande bedömningsstöd i årskurs 6 i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap.

Läsåret 2024/25

 • Nationella prov i gymnasieskolan i engelska 5, engelska 6, svenska 3 och svenska som andraspråk 3.
 • Nationella prov i årskurs 6 i engelska, svenska och svenska som andraspråk.
 • Nationella prov i årskurs 9 i SO-ämnen och NO-ämnen.
 • Betygsstödjande bedömningsstöd i årskurs 9 i franska, spanska, tyska.
 • Betygsstödjande bedömningsstöd i gymnasieskolan i moderna språk 2 (franska, spanska, tyska).

Läsåret 2025/26

 • Nationella prov i gymnasieskolan i matematik nivå 1–2 och matematik fortsättning nivå 1–2, svenska och svenska som andraspråk nivå 1.
 • Nationella prov i årskurs 6 i matematik.
 • Nationella prov i årskurs 9 i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.
 • Betygsstödjande bedömningsstöd i gymnasieskolan i fysik nivå 1 och kemi nivå 1.

Prov i årskurs 6 och 9 i grundskolan och sameskolan inkluderar motsvarande årskurser i specialskolan.

Samtliga nationella prov på gymnasial nivå som levereras efter den 1 juli 2025 kommer att vara utformade utifrån ämnesutformningen.

Tidsplan för införandet på komvux

Komvuxverksamheter får börja genomföra digitala nationella prov från och med november och december 2025 när proven i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik för hösten 2025 blir tillgängliga.

Under hela 2026 kan komvuxverksamheter välja om de vill genomföra nationella prov digitalt eller i pappersform.

Från och med den 1 januari 2027 blir det obligatoriskt för komvuxverksamheter att genomföra digitala nationella prov på gymnasial nivå.

I samband med införandet av Gy25 uppdateras de nationella proven utifrån Gy25.

Från september 2025 kan komvuxverksamheter beställa nationella prov anpassade för det ämnesutformade systemet i svenska och svenska som andraspråk nivå 1, engelska nivå 1 och 2 samt matematik nivå 1b.

Från december 2025 kan komvuxverksamheter beställa nationella prov anpassade för det ämnesutformade systemet i matematik nivå 1a, 1c, 2a, 2b och 2c samt i matematik – fortsättning nivå 1b, 1c och 2c.

Från september 2026 kan komvuxverksamheter även beställa prov anpassade för det ämnesutformade systemet i svenska och svenska som andraspråk nivå 3.

Förändringarna i de ämnen som har nationella prov på gymnasial nivå är relativt begränsade. Därför kommer elever som läser i det kursutformade systemet att kunna skriva nationella prov för det ämnesutformade systemet. Omvänt kommer elever som läser i det ämnesutformade systemet att kunna skriva nationella prov för det kursutformade systemet.

Ersättningsprov

Det kommer att finnas ersättningsprov på papper för de skolor som ännu inte har de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra digitala nationella prov vid provtillfället. Ersättningsprov får även användas om det digitala provet inte kan genomföras på grund av oförutsedda händelser. Det är rektorn som beslutar om skolan ska använda ersättningsprov i stället för det digitala nationella provet. Ersättningsproven kommer bara att finnas under en övergångsperiod.

Ersättningsprov grundskolan

Ersättningsprov specialskolan

Ersättningsprov gymnasieskolan

Central rättning

Från hösten 2026 ska delar av de nationella proven bedömas centralt i stället för lokalt på skolan. Bedömningen kommer att utföras av legitimerade och behöriga lärare, på uppdrag av Skolverket. Syftet med central rättning är att göra bedömningen av proven mer rättvis och likvärdig.

Central rättning av nationella prov

Föreskrifter

Skolverket har beslutat om föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tekniska krav, användarhantering, ett rättssäkert provgenomförande samt hantering av proven. De omfattar även bestämmelser om ersättningsprov i pappersformat. Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2024.

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov (SKOLFS 2024:616)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov (SKOLFS 2024:617)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2024:618) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 juli 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Regeringen beslutade i januari 2024 att de nationella proven i årkurs 3 inte ska digitaliseras.

  När det gäller övriga årskurser och skolformer är det inte säkert att alla delar av alla prov kommer att digitaliseras. Om det i utprövningarna visar sig att eleverna inte är vana vid att redovisa längre matematiska lösningar digitalt finns en risk att det blir elevernas digitala kompetens som testas istället för elevens matematikkunskaper. I nuläget är det osäkert om alla delar av proven i årskurs 6 och 9 i matematik kan genomföras digitalt eller om något även fortsättningsvis behöver erbjudas via papper och penna. När det gäller prov i matematik i gymnasieskolan utreder vi i vilken utsträckning proven kan innehålla uppgifter där eleven redovisar lösningar med hjälp av tangentbord och formeleditor samt i vilken utsträckning lösningar fortfarande behöver redovisas på papper.

  Det finns i nuläget inget beslut om att de nationella proven i komvux i svenska för invandrare (sfi) ska genomföras digitalt.

  Det är inte säkert att alla delar av alla betygsstödjande bedömningsstöd kommer att digitaliseras. Om det i utprövningarna visar sig att eleverna inte är vana vid att redovisa lösningar digitalt finns en risk att det blir elevernas digitala kompetens som testas istället för elevenskunskaper i ämnet. I nuläget är det osäkert vilka betygstödjande bedömningsstöd som kan genomföras digitalt eller om något även fortsättningsvis behöver erbjudas via papper och penna.

  Den nya provplattformen kommer inte kunna användas för några andra prov än nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd.

  Översättning av elevuppgifter till engelska för de elevuppgifter som idag erbjuds på engelska (i NO-, SO-prov och i matematik) kommer inte att tas fram när proven blir digitala. Det gäller även nationella prov i årskurs 3 vilka inte kommer att digitaliseras.

  För att konstruera prov som översätts till engelska och lever upp till de nya kvalitetskraven krävs utprövningar bland hundratals elever och bedömning av elevlösningar. Detta är svårgenomfört, tidskrävande och dyrt sett till den relativt begränsade elevgrupp som både får undervisning på engelska och genomför de nationella proven på engelska.