Frågor och svar

Kommer alla nationella prov bli digitala?

Regeringen beslutade i januari 2024 att de nationella proven i årkurs 3 inte ska digitaliseras.

När det gäller övriga årskurser och skolformer är det inte säkert att alla delar av alla prov kommer att digitaliseras. Om det i utprövningarna visar sig att eleverna inte är vana vid att redovisa längre matematiska lösningar digitalt finns en risk att det blir elevernas digitala kompetens som testas istället för elevens matematikkunskaper. I nuläget är det osäkert om alla delar av proven i årskurs 6 och 9 i matematik kan genomföras digitalt eller om något även fortsättningsvis behöver erbjudas via papper och penna. När det gäller prov i matematik i gymnasieskolan utreder vi i vilken utsträckning proven kan innehålla uppgifter där eleven redovisar lösningar med hjälp av tangentbord och formeleditor samt i vilken utsträckning lösningar fortfarande behöver redovisas på papper.

Det finns i nuläget inget beslut om att de nationella proven i komvux i svenska för invandrare (sfi) ska genomföras digitalt.