Nationella kvalitetssystemet för skolan är på plats

Det nationella kvalitetssystemet för samtliga skolformer är nu klart. Systemet utgör en viktig pusselbit i ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att förbättra kvalitet och likvärdighet i alla skolformer.

Det nationella kvalitetssystemet har arbetats fram av Skolverket i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. Kvalitetssystemet används som underlag för kvalitetsdialoger som är en annan del av regeringsuppdraget. Det kan också användas som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet som alla skolhuvudmän arbetar med. Systemet innefattar tre huvudområden:

  • Nationella målsättningar
  • Delmål och indikatorer
  • Faktorer för framgångsrik skolutveckling.

– En gemensam grund för hur kvalitet och likvärdighet utvecklas är en av flera viktiga pusselbitar i arbetet med att förbättra barns och elevers lärande i skolan. Det ger ansvariga inom skolan bättre förutsättningar att kunna sätta in effektiva utvecklingsåtgärder, säger Kjell Hedwall som är ansvarig projektägare för regeringsuppdraget inom Skolverket.

Systemet är utformat så att arbetet inte bidrar till att öka den administrativa bördan för huvudmännen och personal i förskola och skola.

Regeringsuppdraget

Skolverket fick regeringsuppdraget Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet (U2021/03837) i september 2021. Det är ett omfattande och flerårigt uppdrag och består av flera insatser som hänger ihop och som tillsammans ska bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Uppdraget innehåller fem delområden:

  • Utveckla ett nationellt kvalitetssystem med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.
  • Ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän.
  • Genomföra återkommande kvalitetsdialoger med huvudmännen ihop med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • Skapa en regional närvaro för Skolverket med regionala kontor.
  • Samverkan mellan berörda myndigheter.

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Kvalitetsdialoger

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Dialogerna ska vara ett stöd i huvudmännens planering, analys och utveckling av skolan, och tar avstamp i de framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter visat leder till kvalitet och som ligger till grund för det nationella kvalitetssystemet. Skolverket har tillsammans med SPSM hittills genomfört cirka 400 kvalitetsdialoger med skolhuvudmän över hela landet.

Kvalitetsdialoger

Publicerades den .