Professionsprogrammet införs i skollagen

Onsdagen den 31 maj fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagen som innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Samtliga riksdagspartier ställde sig bakom propositionen om professionsprogrammet.

Lagändringarna som träder i kraft den 1 januari 2025 innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Förutom att det ska finnas en struktur för kompetensutveckling och ett meriteringssystem preciseras också huvudmännens skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling.

Ökad undervisningskvalitet, attraktionskraft och likvärdighet

Syftet med professionsprogrammet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för barn och elever.

För lärare, förskollärare och rektorer kommer professionsprogrammet betyda ökade möjligheter att både bredda och fördjupa sina kunskaper genom hela yrkeslivet. Meriteringssystemet kommer att ge legitimerade lärare och förskollärare möjlighet att få sin kompetens erkänd.

Skolverket arbetar med att utforma professionsprogrammets två bärande delar. Det innebär dels att ta fram en struktur för kompetensutveckling, dels att utreda utformningen av ett meriteringssystem. Det relativt nyinrättade Rådet för professioner i skolväsendet bistår Skolverket i arbetet och säkerställer skolprofessionernas inflytande över professionsprogrammets utformning.

Läs mer om professionsprogrammet: https://www.skolverket.se/professionsprogram Länk till annan webbplats.

Fakta

Lagändringarna som träder i kraft den 1 januari 2025 innebär att

  1. det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet.
  2. huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling ska till viss del preciseras.
  3. Skolverket är den myndighet som ska besluta att en legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare har uppnått en viss meriteringsnivå om läraren eller förskolläraren vid ansökningstillfället uppfyller villkoren för nivån.
  4. ett beslut om meriteringsnivå ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Publicerades den .