Färre elever studerar på komvux

Under 2022 läste 372 000 elever inom komvux. Det är en minskning av antalet elever med drygt 10 procent jämfört med 2021. Det visar statistik som publiceras idag.

Den största skolformsdelen är komvux på gymnasial nivå där totalt 229 000 elever studerade under 2022, en minskning med 12 procent jämfört med 2021. Antalet elever som läser komvux på gymnasial nivå är nu är nere på liknande nivåer som innan covid-19-pandemin.

– Vi ser att antalet elever och arbetslösheten följer samma trend. En möjlig förklaring kan vara att de försämrade möjligheterna på arbetsmarknaden under 2020 och 2021 bidrog till att fler läste utbildningar på komvux, på samma sätt som intresset att läsa vidare på universitet och högskola ökade bland elever som lämnade gymnasieskolan under pandemin, säger undervisningsråd Anders Güettler.

Diagram 1. Antal elever i komvux på gymnasial nivå under åren 2018–2022

Diagram över antalet elever i komvux på gymnasial nivå under åren 2018–2022.

Diagrammet visar antalet elever i komvux på gymnasial nivå under åren 2018–2022 samt den procentuella arbetslösheten i Sverige under åren 2018–2022. Antalet elever och arbetslösheten följer samma kurva under åren. Från 2018 till 2021 ökade antalet elever som läste på komvux på gymnasial nivå från drygt 200 000 till knappt 260 000. Samma år ökade arbetslösheten från 6,5 procent till knappt 9 procent. Under 2022 minskade både antalet elever och arbetslösheten. Antalet elever var då 230 000 och arbetslösheten 7,5 procent.

Elevantalet i komvux på grundläggande nivå minskade med 10 procent från 2021 och uppgick till 66 600 under 2022. Inom komvux i sfi var det 123 000 elever som studerade under 2022, en minskning med 7 procent jämfört med 2021.

– Vad gäller komvux på grundläggande nivå och i sfi har antalet elever minskat under flera år, och en bidragande orsak kan vara den minskade invandringen till Sverige, säger Anders Güettler.

Elever och studieresultat i komvux 2022

PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2022

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Komvux ska stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. Utbildningen ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Komvux anordnas i form av kurser på grundläggande och gymnasial nivå, i svenska för invandrare (sfi) samt som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Kommunala vuxenutbildningen (komvux)

Publicerades den .