Statistiknyhet

Elever och studieresultat i komvux 2022

Under 2022 läste 372 000 elever inom komvux. De flesta läser komvux på gymnasial nivå, 229 000 elever. Antalet elever i komvux har minskat med drygt 10 procent mellan 2021 och 2022. Det visar statistik som publiceras idag.

PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2022

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2022 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2022 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Totalt läste 372 000 elever i komvux under 2022, en minskning med drygt 10 procent jämfört med 2021. Den största skolformsdelen är komvux på gymnasial nivå där totalt 229 000 elever studerade under året, en minskning med 12 procent jämfört med 2021. Elevantalet i komvux på grundläggande nivå minskade med 10 procent från 2021 och uppgick till 66 600 under 2022. Inom komvux i sfi var det 123 000 elever som studerade under 2022, en minskning med 7 procent jämfört med 2021.

Färre elever avslutade sina kurser med ett godkänt betyg under 2022 jämfört med 2021

Andelen elever som avslutat sina kurser med ett godkänt betyg i komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå eller i sfi under 2022 är något lägre jämfört med 2021. I komvux på grundläggande var det 66 procent av eleverna som avslutade sina kurser med ett godkänt betyg, en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2021. På gymnasial nivå har andelen elever med ett godkänt betyg minskat från 70 till 67 procent. Istället får eleverna i högre utsträckning ett ej godkänt betyg eller avbryter kursen. Inom komvux i sfi var det 50 procent av kursdeltagarna som avslutade kursen med ett godkänt betyg medan 46 procent avbröt kursen. Andelen elever som avslutat med ett godkänt betyg har minskat med 2 procentenheter jämfört med 2021. Det finns generella skillnader i resultat mellan män och kvinnor. Kvinnorna har i genomsnitt högre betyg på såväl grundläggande och gymnasial nivå som inom sfi.

Diagram 1. Andel kursdeltagare på grundläggande nivå som avslutat eller avbrutit kursen 2020–2022 (procent)

Diagram över andelen kursdeltagare på grundläggande nivå som avslutat eller avbrutit kursen 2020–2022 (procent).

Diagrammet visar hur stor andel kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som avslutade sin kurs med eller utan godkänt betyg eller som avbröt sin kurs under åren 2020–2022. Andelen kursdeltagare som avslutade med godkänt betyg var högst 2020. Då avslutade 72 procent kursen med godkänt betyg. Andelen minskade under 2021 till 71 procent och under 2022 till 66 procent. Andelen som avbröt sina studier var lägst 2020. Då avbröt knappt 19 procent sina studier. Under 2022 var 21 procent som avbröt sina studier.

Vård och omsorg är den vanligaste yrkesinriktningen

År 2022 läste 44 100 elever en yrkesinriktning med minst 400 poäng på gymnasial nivå, vilket var 19 procent av det totala antalet elever på gymnasial nivå under året. Antalet elever som läst en yrkesinriktning på minst 400 poäng har minskat med 7 procent jämfört med 2021. Flest elever, 17 700, läste inriktningen vård och omsorg, följt av barn och fritid vilket 8 150 elever läste. Den inriktning som minst antal elever läste var hotell och turism, enbart 172 elever studerade den inriktningen.

Diagram 2. Antal elever som har läst olika yrkesinriktningar i komvux på gymnasial nivå 2020–2022

Diagram över antalet elever som har läst olika yrkesinriktningar i komvux på gymnasial nivå 2020–2022

Diagrammet visar antalet elever som läst en yrkesinriktad utbildning på minst 400 poäng i komvux på gymnasial nivå under 2022. Flest elever, 17 700, läste inriktningen vård och omsorg, följt av barn och fritid vilket 8 150 elever läste. Den inriktning som minst antal elever läste var hotell och turism, enbart 172 elever studerade den inriktningen.

Nationella prov har genomförts under hela året för första gången sedan 2019

För första gången sedan 2019 genomfördes under 2022 de nationella proven i komvux på gymnasial nivå och i sfi både på vårterminen och höstterminen. Under året genomförde 35 500 elever i komvux på gymnasial nivå samtliga delar i de nationella proven. Det är långt ifrån alla som avslutar de aktuella kurserna med ett betyg som också har skrivit ett helt nationellt prov. Av de elever på gymnasial nivå som avslutat någon av de kurser som innehåller ett nationellt prov hade 49 procent skrivit hela det nationella provet under året. I sfi är det en större andel av eleverna, 85 procent, som avslutat sfi-kurserna som innehåller ett nationellt prov som också har genomfört provet under året.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .