Skolverket samlar företrädare inom kompetensförsörjning

Den 20 juni samlar Skolverkets generaldirektör ett antal representanter för att diskutera matchningen mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av utbildning i gymnasieskolan och komvux. Bakgrunden är en lagändring som träder i kraft i sommar.

Det behövs gymnasialt utbildad personal på arbetsmarknaden, men idag utbildas fler än vad som behövs från vissa utbildningar och färre än vad som behövs från andra utbildningar.

– Det är viktigt, ofta avgörande, att ha en gymnasieutbildning, från gymnasieskolan eller komvux, för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utbudet av gymnasial utbildning behöver ses över och matchas med arbetsmarknadens behov, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

För att diskutera det samlar Skolverket ett antal representanter för att inleda samtal om kompetensförsörjningen.

Uppdrag för att stötta huvudmännen

Den 1 juli 2023 träder nya bestämmelser i skollagen i kraft som bland annat innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Syftet är att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Skolverket har fått i uppdrag att stödja huvudmännen i deras planering och dimensionering. Det gör Skolverket till exempel genom att ta fram regionala planeringsunderlag för alla län och genom att informera om lagändringarna. De första regionala planeringsunderlagen ska vara klara i slutet av oktober 2023.

Skolverket ser att dimensioneringen av de gymnasiala utbildningarna bara är en del av arbetet med kompetensförsörjning. För att nå målen om matchning av utbildning och arbetsmarknad krävs därför fler insatser och engagemang från flera aktörer.

– Det är glädjande att så många aktörer vill vara med och bidra i samtalet om arbetsmarknadens behov kontra utbudet av gymnasial utbildning. Det behövs samverkan på flera nivåer för att lagförändringarna ska få genomslag, säger Peter Fredriksson.

Följande myndighet och organisationer deltar:

  • Friskolornas riksförbund
  • Idéburna Skolors Riksförbund
  • LO
  • SACO
  • Skolchefsföreningen
  • Skolinspektionen
  • Svenskt Näringsliv
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • TCO

  Om ändringar i skollagen

  Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux. Ändringarna ska:

  • öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
  • underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
  • förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

  När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

  Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  Om de regionala planeringsunderlagen

  Skolverket tar fram regionala planeringsunderlag för varje län till stöd för att planera och dimensionera utbildning. Nya planeringsunderlag kommer att tillhandahållas vart tredje år.

  Planeringsunderlagen ger huvudmännen

  • Konkret stöd i arbetet med att planera, dimensionera och erbjuda utbildning i gymnasieskolans samtliga nationella program, introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever och i yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom komvux.
  • En samlad bild av arbetsmarknadens behov och det utbud som finns av utbildningar i länet.
  • Ungdomars och vuxnas efterfrågan på utbildning.

  Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning

  Publicerades den .