Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning

Här hittar du som är huvudman planeringsunderlag för just ditt län. Underlaget kan användas som ett stöd i arbetet med planering och dimensionering, för att erbjuda ett utbildningsutbud som matchar både unga och vuxnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad

Matchningen mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov behöver stärkas. Därför gäller nya bestämmelser i skollagen för kommuner, enskilda huvudmän och regioner. Utbildningsutbudet för vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux ska motsvara både ungdomars och vuxnas efterfrågan på utbildning och arbetsmarknadens behov av kompetens.

Syftet med reformen är att

 • på sikt underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden
 • skapa ett utbildningsutbud som i högre grad motsvarar arbetsmarknadens behov
 • få bättre förutsättningar för kompetensförsörjningen för välfärd och näringsliv.

Planeringsunderlag – stöd för att planera och dimensionera utbildning

De regionala planeringsunderlagen är ett stöd för huvudmän när de planerar och dimensionerar utbildning inom gymnasieskolans samtliga nationella program, introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever och i yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom komvux. Nya planeringsunderlag publiceras vart tredje år.

Bedömningar för varje län

I planeringsunderlagen gör Skolverket en bedömning av behovet av förändringar i länets utbildningsutbud. Bedömningarna kan du som är huvudman använda som stöd och referenspunkt vid ditt planerings- och dimensioneringsarbete. En kommun eller enskild huvudman kan även använda andra informationskällor.

Utbud av och efterfrågan på gymnasial utbildning, en nationell bild

Skolverket har också tagit fram en nationell rapport över behov, efterfrågan och utbud av gymnasial utbildning. Rapporten kompletterar de regionala planeringsunderlagen. I rapporten sammanfattar Skolverket de länsvisa bedömningarna. Vi lyfter också några utmaningar som Skolverket ser kopplat till kompetensförsörjningen av gymnasialt utbildade framöver.

Rapport - Utbud och efterfrågan på gymnasial utbildning – en nationell bild

Arbetsmarknadens behov

För att fånga arbetsmarknadens behov använder Skolverket

 • yrkes- och utbildningsprognoser från Arbetsförmedlingen och SCB, för yrken där det är vanligt att arbetsgivare efterfrågar gymnasial utbildning
 • underlag från aktuell region om kompetensbehov inom offentlig och privat verksamhet på kort och lång sikt
 • underlag från branschföreträdare på nationell nivå om kompetensbehoven i branscherna
 • etableringsgraden bland före detta elever från gymnasieskolan och komvux.

Ungdomars och vuxnas efterfrågan på utbildning

För att uppskatta ungdomars efterfrågan på gymnasial utbildning utgår Skolverket från

 • vilka program i gymnasieskolan ungdomar söker till i första hand
 • prognos för kommande elevkullar.

Vuxnas efterfrågan på och behov av komvux är mer svårfångat eftersom det styrs av bland annat konjunktur- och arbetsmarknadsläget. Därför tittar Skolverket på ett antal faktorer som kan ge en indikation om hur behovet kan utvecklas. En är exempelvis hur stor andel arbetslösa i länet som saknar gymnasieexamen.

Några viktiga datum

 • 1 juni 2023: Samverkan mellan kommunerna genom avtal eller på annan liknande grund.
 • 31 oktober 2023: Publicering av de regionala planeringsunderlagen.
 • November 2023 till februari 2024: Skolverkets forum för planering och dimensionering
 • 2025: Lagändringarna ska tillämpas i utbildningen

Stöd och inspiration

Diskussionsfrågor

Här hittar du som huvudman exempel på diskussionsfrågor som kan användas i arbetet med att forma ett regionalt utbud på gymnasial nivå. Frågorna utgår dels från förändringar i skollagen dels från Skolverkets uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag.

 • Hur väl matchar kommunernas, regionens och de enskildas huvudmännens utbud med arbetslivets behov av kompetens i länet?
 • Hur väl stämmer vår bild med den bild som Skolverket beskriver i de regionala planeringsunderlagen?
 • Hur kan samtliga huvudmän i länet/samverkansområdet diskutera behoven av förändring? Behöver diskussionerna ske i mindre grupperingar än länsnivå?
 • Behövs det någon form av överenskommelse som gör att varje huvudman kan fatta sina egna beslut men i koncensus?
 • Vilka forum finns redan? Vilka nya skulle kunna utformas?
 • Vem kan hålla ihop den processen?
 • Vilket stöd behöver vi huvudmän för att komma längre i vårt gemensamma arbete?
 • Vilket ytterligare stöd skulle vi önska från Skolverket?
 • Vilka professioner bör vara involverade i planering och dimensionering i vårt samverkansområde?
 • Vilka möjligheter finns det att nå ungdomar som ska välja till gymnasieskolan?
 • Hur möjliggör vi frisök till yrkesutbildning inom komvux i vårt primära samverkansområde?

Filmen om regional planering och dimensionering

Den illustrerade filmen om regional planering och dimensionering och om de regionala planeringsunderlagen ger kortfattad information om arbetet med planering och dimensionering. Se filmen tillsammans med dina medarbetare för att få en samsyn kring uppdraget.

Se filmen om regional planering och dimensionering Länk till annan webbplats.

Syntolkad version av filmen om regional planering och dimensionering Länk till annan webbplats.

Rapport om elevers pendlingsmönster

Många elever pendlar från sin hemkommun till sitt gymnasium i en annan så kallad gymnasiemarknad. Det innebär ett annat geografiskt avgränsat område som består av minst en kommun. Vår rapport om elevers pendling kompletterar de regionala planeringsunderlagen genom att ge fördjupad information om vilket utbud som möter ungdomar i gymnasievalet.

Gymnasiemarknadens geografi på 2020-talet

Rapport om sökandet till gymnasieskolan

Vi presenterar officiell statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2023/24. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

Statistik om sökande till gymnasieskolan 2023/2024

Podd om kompetensförsörjning och gymnasial utbildning

Det här poddavsnittet fokuserar på kompetensförsörjning och gymnasial utbildning. Nu ska arbetsmarknadens behov vägas in när huvudmän för gymnasial utbildning bestämmer vilka utbildningar och hur många platser de ska erbjuda. De lagändringarna ska tillämpas på utbildning som inleds 2025. Målet är en bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov. Men är antalet utbildningsplatser verkligen lösningen på kompetensförsörjningsutmaningen? Och hur ska det fungera i praktiken?

Transkribering av avsnittet Kompetensförsörjning och gymnasial utbildning – vad handlar det om? Länk till annan webbplats. (Pdf, 99 kB)

Podd om studie- och yrkesvägledning i grundskolan, planering och dimensionering

Vad kan det innebära för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan när arbetsmarknadens behov också ska vägas in när huvudmän för gymnasial utbildning bestämmer vilka utbildningar och hur många platser de ska erbjuda? I podden resonerar vägledare och Skolverkets medarbetare om reformens potential och eventuella konsekvenser för studie- och yrkesvägledningen. Hur ska det fungera i praktiken?

Podd om studie- och yrkesvägledning i komvux, planering och dimensionering

Vad kan det innebära för studie- och yrkesvägledningen inom komvux när arbetsmarknadens behov också ska vägas in när huvudmän för gymnasial utbildning bestämmer vilka utbildningar och hur många platser de ska erbjuda? I podden resonerar vägledare och Skolverkets medarbetare om reformens potential och eventuella konsekvenser för studie- och yrkesvägledningen. Hur ska det fungera i praktiken?

Faktafilm om planeringsunderlagen

Ansvar för planering och dimensionering

Du har som huvudman fortsatt ansvar för att planera, dimensionera och erbjuda utbildning i gymnasieskola och i komvux i din organisation. I den regionala kontexten underlättar de regionala planeringsunderlagen för alla huvudmän att få syn på luckor i utbudet eller överetablering som ni gemensamt kan ta er an.

Skolverkets uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag innebär ett ansvar för att ta fram stöd för huvudmännens process när det gäller utbudet. Vi gör även bedömningar av behov av förändringar i utbudet och kommunicerar detta till huvudmännen i länet med utgångspunkt i såväl elevernas efterfrågan som arbetslivets behov.

Regionerna ansvarar för att tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.

Förändringar i skollagen

Ta del av bestämmelserna i skollagen om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Senast uppdaterad 06 mars 2024

Innehåll på denna sida