Skolverket inrättar kontor i Göteborg och Örebro

Skolverket inrättar ytterligare två regionala kontor, ett i Göteborg och ett i Örebro. Kontoren samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), och är en viktig förutsättning för att myndigheterna ska kunna genomföra kvalitetsdialoger tillsammans med skolhuvudmän.

– För att fler barn och elever ska lyckas i skolan behöver kvaliteten i förskola och skola stärkas. Genom de regionala kontoren kommer vi närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

De nya regionala kontoren i Göteborg och i Örebro beräknas vara på plats under våren 2024. Skolverket har tidigare etablerat kontor i Luleå, Härnösand, Solna och Malmö. Med de nya kontoren i Örebro och Göteborg får Skolverket en ökad geografisk närvaro och kan samarbeta med huvudmän och skolor på ett effektivare och bättre sätt.

Majoriteten av skolhuvudmännen är positiva till dialogerna och ser ett värde av att genomföra dem

De regionala kontoren är en viktig förutsättning för att Skolverket och SPSM ska kunna genomföra kvalitetsdialoger tillsammans med skolhuvudmän runt om i landet. Drygt ett år har nu gått sedan arbetet med kvalitetsdialoger inleddes. Fram till nu har 600 kvalitetsdialoger genomförts över hela landet.

  • – Kvalitetsdialogerna syftar till att underlätta och bidra till skolhuvudmännens arbete med att förbättra undervisningens kvalitet. Utgångspunkten för dialogerna är de frågor som huvudmännen har identifierat som viktiga att diskutera, säger Skolverket generaldirektör Peter Fredriksson.
  • Skolverket har gjort en uppföljning med de 150 huvudmän som deltog i de första dialogerna. En klar majoritet är positiva till dialogerna och menar att de kan bidra i arbetet med utvecklingen av verksamheten. Huvudmännen säger att dialogerna har gett en ökad förståelse för de utmaningar de står inför i sin verksamhet samt vad de behöver prioritera för att förbättra kvalitet och likvärdighet i sin skola.

Ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Skolverket har ett långsiktigt uppdrag att genomföra insatser för att stärka alla elevers rätt till en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Framtagandet av ett nationellt kvalitetssystem, kvalitetsdialogerna och etableringen av nya kontor är exempel på insatser. Skolverket samordnar uppdraget i nära samarbete med de andra skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet.

Om kvalitetsdialoger

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Dialogerna ska vara ett stöd i huvudmännens planering, analys och utveckling av skolan, och tar avstamp i de framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter visat leder till kvalitet och som ligger till grund för det nationella kvalitetssystemet. Skolverket har tillsammans med SPSM hittills genomfört cirka 600 kvalitetsdialoger med skolhuvudmän över hela landet.

Publicerades den .