Ersättningsprov för skolor som inte kan genomföra digitala nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven berör över 1 000 skolhuvudmän. Skolverket bedömer att många huvudmän och skolor kommer att vara redo för att genomföra digitala nationella prov vid införandetillfället, men troligtvis inte alla. Myndigheten har därför beslutat om att erbjuda ersättningsprov i pappersformat under en kort övergångsperiod för de skolor som inte kommer att kunna genomföra proven digitalt.

De nationella proven blir snart digitala, och övergången sker successivt under perioden 2024 till 2026. Hösten 2024 handlar det om ett fåtal gymnasieskolor som ska skriva prov och från våren 2025 ska alla elever i grundskolans årskurs 6 och 9 skriva digitala prov.

– Att digitalisera de nationella proven är en av de största förändringarna för skolan under senare tid. De skolor som inte blir klara med omställningen till digitala nationella prov i tid kommer att kunna skriva så kallade ersättningsprov. Det är viktigt att även de skolor som i dagsläget inte hunnit skaffa adekvata digitala förutsättningar också kan genomföra nationella prov för att stödja betygssättningen. Det stödet får de under övergångsperioden av dessa ersättningsprov, säger Anders Boman, enhetschef på Skolverket.

Skolorna har kommit olika långt i sina förberedelser

Förutsättningarna för skolorna att förbereda sig för digitala nationella prov ser olika ut. En stor skolkoncern eller kommun med en central it-avdelning har exempelvis bättre möjligheter än en liten friskola där man förbereder allt lokalt. Var i landet skolan ligger kan påverka internetkapaciteten. Det har även betydelse hur långt skolan har kommit i sin digitalisering och hur väl förtrogna eleverna är med att använda digitala enheter. Allt detta påverkar hur väl skolorna har fått rätt teknik, organisation och kompetens på plats.

– Nu när införandet går in i en slutfas förstärker vi därför vår information och fortsätter intensivt med vårt stöd till skolor och huvudmän för att så många som möjligt ska komma i mål med sina förberedelser, säger Anders Boman.

Den digitala provtjänsten

Arbetet med att sjösätta den första versionen av den digitala provtjänsten pågår. I januari kommer Skolverket börja erbjuda webbutbildningar, demoprov och generalrepetitioner för personal och elever, där de får testa provtjänsten.

– Det finns många utmaningar med att ta fram en provtjänst som ska fungera för alla skolor i landet. Vi har sett hur andra länder har mött motgångar, senast i våras i Norge då 10 000-tals elever inte kunde komma in i provtjänsten. Vi försöker lära oss av andras misstag och skapa en stabil provtjänst men mycket av förberedelserna ligger också på skolorna, säger Anders Boman.

Arbetet med digitala nationella prov utvärderas löpande

Skolverket har låtit en extern aktör utvärdera myndighetens arbete med utvecklingen av provtjänsten och införandet av de digitala nationella proven. Utvärderingen pekar bland annat på behovet av att tydliggöra förväntningar gentemot skolhuvudmännen och skolorna kring vad provtjänsten innehåller.

– Vi valde att göra den här externa utvärderingen för att säkerställa att vi gör rätt saker och är organiserade på ett bra sätt i vårt arbete med digitala nationella prov. De utmaningar och rekommendationer som lyftes i rapporten var till stor del kända av myndigheten sedan tidigare och kommer tas omhand, säger Anders Boman.

Om ersättningsprov

Skolverket kommer att erbjuda ersättningsprov på papper för de skolor som inte har tekniken på plats och som därför inte kan genomföra proven digitalt vid provtillfället. Möjligheten att genomföra ersättningsprov kommer bara att finnas under en övergångsperiod på två år. Detaljerna runt det praktiska genomförandet av ersättningsprov kommer Skolverket att informera om närmare inpå provtillfällena.

Om regeringsuppdraget att digitalisera de nationella proven

Skolverkets uppdrag är att ta fram en digital provtjänst samt att informera och erbjuda stöd till huvudmän, rektorer och lärare. Myndigheten rapporterar löpande till regeringen om hur arbetet fortskrider.

Syfte med nationella prov

Syftet med nationella prov är att stödja en rättvis och likvärdig betygsättning. De allra flesta delprov kommer att digitaliseras men vissa kommer att genomföras utanför Skolverkets provplattform såsom muntliga delprov. Vissa nationella prov är fortfarande under utredning.

Tidplan digitala nationella prov 2024-2026

Övergången till digitala prov sker successivt med olika ämnen, årskurser och skolformer i taget. Gymnasieskolan är först ut under hösten 2024. Då digitaliseras proven i engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3. Proven ska genomföras i slutet av ämnen/kurser där proven är obligatoriska. På gymnasienivå kan detta antingen vara på hösten eller på våren beroende på elevernas timplaner. Det betyder att de flesta gymnasieskolor kommer att genomföra digitala prov för första gången under våren 2025.

Ta del av hela tidplanen

Relaterad information

Digitala nationella prov

Riktade insatser för skolans digitalisering

Redovisning av uppdrag att digitalisera de nationella proven

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m., Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .