De första ämnesplanerna i ämnesbetygsreformen Gy25 är nu beslutade

Regeringen har fattat beslut om de nio gymnasiegemensamma ämnena i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ämnesplanerna är de första att bli beslutade i reformen Gy25 som bland annat innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg 1 juli 2025.

– Det är glädjande att regeringen har fattat beslut nu. Det här blir starten för det arbete som Skolverket har förberett i flera år. Nu kan vi gå vidare och besluta om övriga 700 ämnesplaner, säger Jonas Vig, enhetschef på Skolverket.

De nio ämnena som nu är beslutade är alla gymnasiegemensamma ämnen vilket innebär att elever på alla program läser dessa. De gymnasiegemensamma ämnena är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Från och med mitten av januari kommer övriga ämnesplaner att beslutas i ett antal omgångar och finns därefter tillgängliga på skolverket.se. Varje omgång kommer att bestå av cirka 100 ämnesplaner. Programstrukturerna för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan kommer också att bli helt klara i anslutning till att samtliga ämnesplaner är beslutade och finns tillgängliga på skolverket.se.

Från kursbetyg till ämnesbetyg

Gy25 handlar om införandet av ämnesbetyg men också om förändringar i ämnesplaner, programstrukturer, examensmål och programmål. De skolformer som berörs av förändringarna är gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. När ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg kommer alla ämnesplaner att utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer. Eleverna kommer att få betyg på varje nivå i ett ämne, men så länge eleven får ett godkänt betyg, det vill säga minst betyget E, på en högre nivå så omfattar och ersätter det elevens betyg på de lägre nivåerna i ämnet.
Syftet med ämnesbetyg är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn. Tanken med ämnesbetyg är att betyget bättre än idag ska återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Moderniserat innehåll och nya ämnen

Utöver att ämnesbetyg ersätter kursbetyg så har även ämnenas innehåll uppdaterats för att vara relevanta för sin samtid utifrån till exempel samhällsutveckling, teknikutveckling och jämställdhet.

– Det har gått drygt tio år sedan ämnesplaner, examensmål, programmål och programstrukturer på gymnasial nivå genomgick en större förändring. Därför är även ämnenas innehåll uppdaterade och moderniserade i Gy25. De behöver uppdateras för att passa framtidens studier och arbetsliv, säger Anna Jägberg, undervisningsråd på Skolverket och en av uppdragsledarna för Gy25.

Även bildningsperspektivet och hållbar utveckling är förstärkt i de nya ämnesplanerna samt i examensmålen och i programmålen. Det kommer också finnas helt nya ämnesplaner som artificiell intelligens och solcellsmontering.

De beslutade ämnesplanerna

Du hittar de beslutade ämnesplanerna på vår webbsida om Gy25.

Aktuell information om ämnesbetygsreformen – Gy25

Förordning (SKOLFS 2023:130) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Mer om Gy25

  • Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
  • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
  • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
  • Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025.

Aktuell information om ämnesbetygsreformen – Gy25

Aktuell remiss

Remiss: Ämnesbetygsreformen – Gy25

Publicerades den .