Skolverket föreslår ändringar i förskolans läroplan

Det ska inte längre vara obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan. Förskollärarna får samtidigt ett tydligare ansvar för att värdera och välja bland arbetssätt och lärverktyg. Uppdraget att arbeta med högläsning och rörelse blir också tydligare. Det föreslår Skolverket i den remiss av förskolans läroplan som skickas ut i dag.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över området digitalisering i förskolans läroplan. Skolverkets förslag på ändringar ska syfta till att gynna barnens lärande och allsidiga utveckling.

– Det ska inte längre vara ett krav på att använda digitala lärverktyg i förskolan, såsom det är formulerat i nuvarande läroplan. Om det finns ett tydligt pedagogiskt mervärde med de digitala lärverktygen kan förskolorna fortsätta att använda dem, säger Adrian Forssander, undervisningsråd på Skolverket.

Förskolläraren får ett förtydligat ansvar

Valet av lärverktyg ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskollärarnas kompetens är viktig för att kunna göra medvetna val som gynnar barnens utveckling och lärande.

– Vi föreslår att förskollärarna får ett förstärkt ansvar att värdera och välja både arbetssätt och lärverktyg. Det är förskollärarna som har kunskap om den aktuella barngruppen och om barnens olika behov. Det här kommer förhoppningsvis också att leda till att tydliggöra syftena med alla lärverktyg som används i förskolan, däribland de digitala, säger Adrian Forssander.

I vissa fall är det nödvändigt att använda digitala lärverktyg. Det kan till exempel handla om att få tillgång till litteratur på olika språk eller att använda digitala lärverktyg som hjälpmedel för barn med funktionsvariationer.

Ändringar som stärker högläsning och fysisk aktivitet

Skolverket föreslår också ändringar som ska stärka högläsning och fysisk aktivitet i förskolan.

– Dessa skrivningar ska bidra till att barn i förskolan får mer med tid i rörelse och får delta i aktiviteter vars syfte är att främja språk- och kunskapsutvecklingen, säger Adrian Forssander.

Möjlighet att lämna synpunkter

Ändringsförslagen är på remiss mellan den 22 mars och 24 april. Vem som helst kan svara på remissen, men Skolverket skickar också förslagen till ett hundratal formella remissinsatser, till exempel universitet och högskolor, andra myndigheter samt olika skolhuvudmän och organisationer.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 4 juni. Därefter är det regeringen som beslutar om och när ändringarna ska börja att gälla.

Om uppdraget

År 2017 beslutade den dåvarande regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Den syftade till att alla barn, elever, unga och vuxna skulle få de kunskaper de behöver för arbetslivet, för livet i stort och för den framtida kompetensförsörjningen. Vid revideringen av förskolans läroplan 2018 fördes vi därför in skrivningar om digitalisering i förskolans läroplan.

Nu har den nuvarande regeringen gett Skolverket i uppdrag att se över området digitalisering i förskolans läroplan. Uppdraget handlar om att föreslå ändringar i förskolans läroplan som innebär att utbildningen i huvudsak ska vara skärmfri för barnen. I förskolans läroplan anges i dag bland annat att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg. Skolverket ska nu föreslå ändringar som innebär att det inte ska finnas krav på att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska enligt uppdraget ske selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

Översyn av området digitalisering i förskolans läroplan

Publicerades den .