Skolverkets visselblåsarfunktion

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i till exempel myndigheter. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Här kan du läsa om vad det betyder och hur du gör en visselblåsning om missförhållanden på Skolverket.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger visselblåsare ett utökat skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. Bland annat förstärks sekretesskyddet och det är möjligt att rapportera om fler missförhållanden än tidigare.

Vem kan rapportera om Skolverket?

Utöver anställda vid Skolverket omfattas flera andra också av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra som har ett arbetsrelaterat sammanhang med Skolverket.

Det här kan du rapportera om

En rapport om missförhållanden kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Skolverket.

För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse av det du rapporterar. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. En ytterligare förutsättning för att skyddet ska gälla är att du vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Vilket skydd har du som rapporterar?

Endast särskilt utsedda personer ser och utreder rapporter om missförhållanden enligt visselblåsarlagen. Utredningen kan till exempel leda till en polisanmälan, att ärendet lämnas till Skolverkets personalansvarsnämnd eller att ärendet läggs ned. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan.

Skolverket får inte hindra eller försvåra för dig att rapportera om missförhållanden. Om du anmäler ett missförhållande till funktionen för utredningar av rapporter om missförhållanden får Skolverket inte heller vidta några åtgärder som i någon mening medför en nackdel för dig.

Skolverket är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs en sekretessprövning i varje enskilt fall. Uppgifter som kan identifiera dig som har rapporterat om ett missförhållande omfattas av absolut sekretess.

Du har andra skydd som alltid gäller

Utöver det skydd som du har genom visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen. Här kommer några exempel på andra sådana lagstiftningar.

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna muntliga uppgifter till medier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter, men inte uppgifter som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfriheten är den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger var och en rätt att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat information med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Så gör du för att rapportera

Du kan rapportera skriftligt eller muntligt. Om du väljer att rapportera på några andra sätt än de angivna alternativen här nedanför kan Skolverket inte garantera en säker hantering av din rapport. Det är till exempel inte säkert att lämna rapporter om missförhållanden genom e-post, chatt eller i en röstbrevlåda.

Telefon eller möte

Muntlig rapportering kan ske per telefon eller genom ett fysiskt möte.

Om du vill lämna en rapport gör du det genom att välja knappval 5 när du ringer Skolverket. Du kommer då att kopplas till upplysningstjänsten.

Om du vill lämna din rapport genom ett fysiskt möte ringer upplysningstjänsten (knappval 5) för att boka en tid. Du kan också skicka ett brev till funktionen för utredningar av rapporter om missförhållanden via Skolverkets adress och uppge att ett fysiskt möte önskas. Mötet sker i Skolverkets lokaler.

Post

Du kan rapportera skriftligt genom att skicka post till funktionen för utredningar av rapporter om missförhållanden. Du ska då adressera brevet till


Funktionen för utredningar av rapporter om missförhållanden
Skolverket
Box 4002
171 04 Solna


Om du anmäler anonymt

Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller några andra uppgifter i din anmälan som kan leda till att du identifieras. Tänk dock på att en anonym anmälan är svårare att utreda och vid en eventuell brottsutredning eller i personalansvarsnämndens ärenden kan anonymitet aldrig garanteras. Om du väljer att lämna en anonym anmälan utan kontaktuppgifter kan Skolverket inte bekräfta att anmälan är mottagen eller lämna återkoppling om vidtagna åtgärder.

Din anmälan bör innehålla följande information

  • Ditt namn (inte obligatoriskt men underlättar utredningen).
  • Kontaktuppgifter – adress eller telefonnummer (inte obligatoriskt men behövs för återkopplingen).
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • Var har detta ägt rum?
  • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka i ledande ställning eller nyckelposition hos Skolverket är inblandade? Förutom att anmäla myndigheten som sådan, är det normalt bara anmälningar av personer i ledande ställning eller nyckelposition som bedöms vara sådana missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.
  • Har du tillgång till någon form av dokumentation?
  • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Vad händer med din rapport?

Din rapport tas emot av Skolverkets visselblåsarfunktion. Funktionen består av rättschefen och en utsedd verksjurist samt de utredningsresurser som kan behöva utses i det särskilda fallet. Anmälan tas emot av Skolverkets rättschef. Om det finns anledning att vidta några åtgärder kommer de utredande funktionerna att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Du kommer att få bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar och återkoppling om de eventuella åtgärder som har vidtagits inom tre månader.

Så behandlar vi personuppgifter

Mer om hur Skolverket behandlar personuppgifter i ett ärende enligt visselblåsarlagen Pdf, 146 kB.

Mer information om lagstiftningen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 maj 2024

Innehåll på denna sida