API för skolenhetsregistret

Uppgifterna i skolenhetsregistret finns tillgängliga via ett öppet API. Registret bygger på skolhuvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter.

Skolenhetsregistrets öppna API

API-specifikationen för skolenhetsregistret  Länk till annan webbplats.

Nyheter för skolenhetsregistrets öppna API

Skolverket informerar om en kommande ändring i version 1.0 av skolenhetsregistrets öppna API. Uppgifter om enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt kommer enbart presenteras under ”Betygsrätt” och inte som idag under både ”Skolenhet” och ”Betygsrätt”. Detta innebär att uppgifter om enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt enbart kommer presenteras under endpoint harbetygsrätt.

Kontakta oss

Om API:et

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON eller XML baserat på Accept-headern.

Villkor för användning

Villkoren i Skolverkets källicens Länk till annan webbplats.

Versionsinformation

  • Flyttat Skolenhetsregistrets öppna API från SCB till Skolverket.
  • Tjänster är oförändrade.

Detta är en beta-version som kan komma att förändras innan den slutligen tillgängliggörs som en aktiv version. Kontakta oss för att lämna synpunkter.

  • Anpassat API till rekommenderad REST API-profil för offentliga aktörer.
  • Översatt namn på bland annat tjänster och parametrar till engelska. Detta är ett delsteg i en framtida anpassning till standarden SS12000.
  • Lagt till möjlighet att kombinera sökparametrar vid sökning av skolenheter och huvudmän.
  • Tillgängliggjort upphörda skolenheter i API.
  • Tagit bort tjänster för att lista kommuner och skolformer.
  • Ersatt tjänsten harbetygsratt med sökparameter i tjänsten School-units (School-units?grading_rights=true).
  • Ersatt diff-tjänster med sökparameter i tjänsten School-units (School-units?meta_modified_after).

Om skolenhetsregistret

På huvudsidan för skolenhetsregistret finns det mer information om registret och e-tjänsten samt kontaktuppgifter.

Skolenhetsregistret

Senast uppdaterad 14 maj 2024

Innehåll på denna sida