Hämta data från Susa-navet

Du kan hämta ut EMIL-information från Susa-navet. Informationen du får ut kan du filtrera och forma på ett antal olika sätt. Här kan du läsa om hur du gör.

Så hämtar du EMIL-information från Susa-navet

För att kunna hämta ut och bearbeta informationen i EMIL behöver du ha ha kunskap om Svensk Standard SS10700 (EMIL) med avseende på typer, dokument, struktur och värdeförråd.

Skolverket erbjuder två API:er som kan användas för att hämta uppgifter ur Susa-navet. REST-API:et är det mer moderna, resultaten är här på JSON-format. Det äldre så kallade EMIL-API:et returnerar de XML-dokument som Susa-navets leverantörer har skapat.

Med API:erna kan du

 • använda filter
 • göra urval
 • välja typ av dokument
 • göra ämnessök.

Svenska Institutet för Standarders webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

API:er för att hämta uppgifter från Susa-navet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

REST-API:et

Detta API har ett så kallat Swagger-gränssnitt som utgör både dokumentation och utforskande funktioner. Alla olika anrop finns beskrivna och vilka argument de tar.

Det finns en volymbegränsning på detta API, varje anropande IP-adress kan maximalt få 100 000 svar. Vill du hämta all data behöver du utföra flera begäranden till exempel per anordnare.

REST-API, Swagger Länk till annan webbplats.

EMIL-API:et

Ett anrop till någon av API-funktionerna skapar ett XHTML-dokument som innehåller länkar till de EMIL-dokument som finns lagrade i SUSA-navet. Om inga argument anges tas alla tillgängliga EMIL-dokument med. Normalt anger man ett eller flera filter för att få en mindre mängd dokument.

Att använda Susa-navets data

Exportfunktionen nås via HTTPS, filter och val anges som parametrar i URL:en.

Det finns två typer av argument: filter som begränsar urvalet och val av vilken typ av dokument man vill få ut (anordnare, utbildning, utbildningstillfälle).

De flesta filter påverkar endast en typ av dokument. Vilken typ som påverkas framgår av filtrets prefix. Filter med prefixet “EI” filtrerar utbildningar (educationInfo-dokument), filter med prefixet “EE” filtrerar utbildningstillfällen (educationEvent-dokument). Det finns inga filter för utbildningsanordnare.

Filter som saknar prefix filtrerar alla typer av dokument. Filter anges som ett eller flera URL-argument.

Varje angivet filter kontrollerar vilka EMIL-dokument som uppfyller filtret. Om flera filter används är det snittet av dessa dokumentmängder som ges som resultat.

Om ett filter för utbildningstillfällen finns angivet kommer exporten alltid att leverera utbildningstillfällen, oavsett om det finns infofilter angivna. Det beror på att det bildas två mängder för olika typer av dokument (utbildningar och utbildningstillfällen). Då snittet av dessa mängder alltid skulle vara tomt, konverteras automatiskt utbildningarna till tillhörande utbildningstillfällen.

Som exempel kommer följande filterkombination att ge utbildningstillfällen då det är ett eventfilter (EE) angett.

Exempel, utbildningstillfällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om enbart filter som agerar på alla typer av dokument anges returneras alla typer.

Man kan välja vilken typ av dokument man vill få ut. Det finns tre val, ett för varje dokumenttyp: SelectEP (utbildningsanordnare), SelectEI (utbildning), SelectEE (utbildningstillfälle). Det går bara att välja typ av dokument om man har angett minst ett filter.

Som exempel kan man ange följande för att i nyss nämnda exempel få ut utbildningarna i stället för utbildningstillfällena:

Exempel, utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man kan även välja att få med refererande dokument av andra typer genom att ange detta som värden på Select-parametern. Detta anges med koderna EP, EI, EE.

Om man som exempel vill få ut utbildningarna i exemplet ovan och respektive utbildningsanordnare för de utbildningarna anger man:

Exempel, utbildningsanordnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går att kombinera flera referenskoder. Följande hämtar alla utbildningstillfällen som är på svenska samt respektive utbildningsinformation och utbildningsanordnare:

Exempel, flera villkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ej utgångna dokument

NotExpired används för att välja ut EMIL-dokument som inte har passerat utgångsdatum. Om det här filtret inte används så finns dokument som är upp till 30 dagar efter utgångsdatum med i resultatet.

Exempel (varning, ger många svar) Länk till annan webbplats.

Uppdaterade sedan datum

UpdatedSince filtrerar fram dokument som uppdaterats sedan ett visst datum. Argumentet på formatet yyyy-mm-dd (år-månad-dag).

Exempel, uppdaterade sedan datum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Distansutbildning

EEFormOfStudy väljer ut utbildningstillfällen som ges på distans eller inte. Filtret tar argument distance eller normal.

Exempel, distansutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisningsspråk

EELanguage filtrerar utbildningstillfällen som ges på ett specifikt undervisningsspråk. Språkkoder skall specificeras enligt ISO 639-3 (treställiga språkkoder).

Exempel, undervisningspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun

EEMunicipality är ett filter som visar utbildningstillfällen i en eller flera kommuner. Om man vill ange flera koder separeras de med kommatecken. Områden anges med fyrsiffrig kod för kommun eller sexsiffrig kod för kommun och stadsdel/kommundel enligt SCB.

Exempel, kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademisk typ

EIAcademicType filtrerar på typ av skolform. Giltiga värden finns specificerade i EMIL:s värdeförråd OrganisationForm.

Aktuella möjliga värden Öppnas i nytt fönster.

Exempel, akademisk typ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla utbildningstillfällen

GetEvent listar alla utbildningstillfällen.

Exempel, alla utbildningstillfällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla utbildningar

GetInfo listar alla utbildningar.

Exempel, alla utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla utbildningsanordnare

GetProvider listar alla utbildningsanordnare.

Exempel, alla utbildningsanordnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla dokument

Filtret GetAll är ett filter som enbart är till för att kombinera med urvalsargument (SelectNN). Det hämtar alla dokument oavsett typ.

Exempel, alla dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnessök mot Susa-navet

I Susa-navet finns ett ämnesträd som kan användas för att söka utbildningar utifrån en ämneshierarki. På den översta nivån finns cirka 20 ämnesområden. Varje område innehåller cirka 5–20 olika inriktningar, totalt cirka 200 inriktningar.

En inriktning är egentligen bara en samling av utbildningskoder eller ämnen (studievägskoder, programkoder, kurskoder). Inriktningen Arkeologi hör till ämnesområdet Kultur och humanistiska ämnen och innehåller fem olika utbildningskoder/ämnen. Ett ämne är i praktiken en utbildningskod enligt någon ämnesförteckning, som SUN eller en leverantörsspecifik lista. Varje ämne i Susa-navet anger därför dels själva utbildningskoden, dels enligt vilken ämnesförteckning.
Matchning sker mot egenskapen utbildningskod (code) i EMIL:s huvudklass educationInfo.

I exemplet nedan använder folkhögskolorna kod 285 på sina utbildningar inom arkeologi, medan universiteten använder koden 587. Den som söker utbildningar inom Arkeologi kommer att få som svar alla som är märkta med någon av de fem koderna.

Ämnessök via API

Hämta listan över alla ämnesområden, api Länk till annan webbplats.

Av svaret framgår bl.a. ID, namn och en länk till ämnesområdets ingående inriktningar. Se exempel 1. Av svaret för ett områdes inriktningar framgår bl.a. ID, namn och en länk till inriktningens ingående ämnen. Se exempel 2.

Exempel 1 Länk till annan webbplats.

Exempel 2 Länk till annan webbplats.

Anrop om användarna tillåts välja ett helt ämnesområde för sökning Länk till annan webbplats.

Anrop om områdets utbildningstillfällen Länk till annan webbplats.

Anrop om användarna (bara) kan välja inriktningar Länk till annan webbplats.

Anrop om inriktningens utbildningstillfällen Länk till annan webbplats.

Har användaren valt flera ämnesområden eller inriktningar skickas alla ID:n med komma mellan i anropen, directionIds=78,123,154.

Skolformer i Susa-navet

Följande skolformer finns i Susa-navet

 • Grundskolor
 • Gymnasieskolor, program och inriktningar
 • Universitet och högskolor, utbildningar och kurser
 • Folkhögskolor, utbildningar och kurser
 • Komvux
 • Yrkeshögskolor och yrkesutbildningar
 • Övriga konst- och kulturutbildningar
 • Arbetsmarknadsutbildningar och andra utbildningar från Arbetsförmedlingen.

I EMIL-standarden hittar du bland annat information om*

 • namn på utbildning eller kurs
 • beskrivning av utbildning eller kurs
 • ämnesområde
 • inriktning
 • studieort eller distans
 • startdatum
 • studietakt
 • omfattning på utbildning (poäng eller tid)
 • skolform
 • behörighetskrav
 • utbildningsnivå
 • om utbildningen leder till en examen
 • vem som är huvudman för utbildning eller kurs
 • vem som är anordnare av utbildning eller kurs
 • kontaktinformation till huvudman respektive utbildningsannordnaren

* Observera att det kan variera vilken information som huvudmännen delar, det är inte all punkter i listan som är obligatoriska.

Skolverkets arbete med öppen data

Arbetet med digitalisering sker inom Skolverket och i samarbete med flertalet myndigheter och andra organisationer. En del av arbetet är öppen data. Det är fritt att använda vår data som är tillgänglig för allmänheten. Utvecklare, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Den data som är öppen gäller bland annat Susa-navet men även läroplaner, kurs- och ämnesplaner, skolenhetsregistret och studievägar.

Skolverkets arbete med öppen data Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 oktober 2023

Innehåll på denna sida